kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 304 1988 1112 12/03/1990
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU BİLİRKİŞİLERCE
DÜZENLENEN RAPORDA, DAVACI TAŞINMAZININ BULUNDUĞU YÖREDE GENELDE YAPI-
LARIN 5 KATLI OLDUĞU, BUNUN ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN PLANININ BÜTÜNLÜĞÜNÜ
BOZUCU BİR DURUM YARATMADIĞI, KAT ADEDİNİN 4'E İNDİRİLMESİNİN İSABETLİ
OLMADIĞI BELİRTİLDİĞİ NEDENİYLE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ MAHKEMECE İPTAL
EDİLMİŞSE DE YOLUN HER İKİ CEPHESİNDE KAT ADEDİ 5 OLDUĞU TAKDİRDE VE
ÖN BAHÇE MESAFESİ DE 3 M.OLARAK TEŞEKKÜL ETTİĞİ NEDENİYLE YÖNETMELİK
KURALLARINA GÖRE KAT ADEDİNİN ARTTIRILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, KAT
ADEDİNİN ARTIRILMASININ YOĞUNLUĞU VE SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPIYI OLUM-
SUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİ NEDENİYLE KAT ADEDİNİN YOLUN BİR KENARINDA 5'
DEN 4'E İNDİRİLMESİNİN ÖNGÖREN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE MEVZUATA AYKI
RILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazda inşaat kat adedini 5'den 4'e indiren imar planı deği-
şikliğinin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yaptırılan ke
şif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, söz konusu ta-
şınmazın 4.2.1958 onay tarihli eski imar planında iskan alanında kaldı
ğı, 12 m.lik yoldan cephe aldığı, planda kat adedi öngörülmediğinden
imar Yönetmeliği 3,14/a maddesi uyarınca kat adedi 5 olarak belirlenip
13.3.1985 tarihinde 5 katlı imar durumu verilmiş bulunduğu, 4.11.1985
tarihinde yürürlüğe giren imar planı değişikliğiyle dava konusu parse-
lin ( / (A-4)/3 ) nizamına tabi tutulduğu, Kitetepe caddesi Ata-
türk Bulvarına bağlayan 12 m.lik yol boyunda yer alan imar adalarının
Kirtetepe caddesinden dava konusu taşınmazın yer aldığı imar adasına
kadar yol boyunca 5 katlı, dava konusu taşınmazın bulunduğu imar ada-
sından Bulvara kadar 4 katlı olarak planlanmış olduğu, İmar Planı Ya-
pılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmeliğin imar planı
değişikliklerinde uyulması gereken esasları açıklayan 22/2.maddesinde
"kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda önerilecek kat adetleri
nin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı
bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır. denilmekte
olup, K=((H1+H2)/2)+7 formülünde K= karşılıklı bina cepheleri arasın-
daki mesafe H1= yolun bir cephesine önerilecek yapının irifaını, H2=
yolun diğer cephesinde önerilecek yapının irtifaını gösterdiği, dava
konusu taşınmaza 5 kat imar durumu verildiği düşünülerek ve planda ön-
görülen yapı nizamında ön bahçe mesafesine ilişkin bir açıklık bulunma
dığından tip imar yönetmeliğinin 18.maddesinde yer alan iskan alanla-
rında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe me-
safelerinin en az 5 m.olacağına ilişkin hükümden hareketle ön bahçe me
safesi de 5 m.olarak formüldeki yerine konulduğunda, ((15.50+12.50) /
2)+7 22>21 olup, dava konusu taşınmazın bulunduğu yol cephesine 5 kat
lı imar durumu verildiğinde karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesa-
fe 22 m.olup 22>21'i sağlamakta olduğundan dava konusu taşınmaza 1 kat
ilavesi verilmesinin anılan yönetmelik hükmüne uygun bulunduğu ve 12
m.lik yol cephesinde anılan taşınmazın doğusunda ve batısında ruhsatlı
5 katlı yapıların mevcut olması ve dava konusu taşınmazdan Kirtetepe
Caddesi kadar yol cephesinin 5 kat olarak planlanmış olması karşısında
da 5 katlı imar durumu verilebileceği belirtildiğinden anılan rapor ve
dosydaki bilgilerin ışığında anılan taşınmaza 5 kat izin verilmesinde
mevzuata aykırılık bulunmadığı, taşınmazın bulunduğu adada yapılanma-
nın genelde 5 katlı olduğu, şehircilik açısından planın bütünlüğünü bo
zucu bir durum yaratmadığı, taşınmazın cephesinin bulunduğu yolda bir
daralmanın söz konusu olmadığı, bir kat ilave edilmesinin sosyal ve
ekonomik açıdan kamu yararı doğuracak nitelikte olduğu gerekçesiyle ön
ceden 5 olan yapı nizamının bu koşullar altında 4 kata indirilmesinde
isabet görülmediğinden dava konusu imar planı değişikliğinin davacının
taşınmazıyla ilgili bölümünün iptaline karar verilmiş ve bu karar dava
lı tarafından temyiz edilmiştir.
Bilirkişi raporunda 12 m.lik yolun bir cephesine 4, diğer cephesine 5
kat yapı yapılması önerilerek ve ön bahçe mesafesi de 5 m.düşünülerek
kat adedi belirlenmesine ilişkin formül uygulanmışsa da, yolun her iki
cephesinin de aynı kat adedinde (5) olduğu düşünüldüğünde ön bahçe me-
safesi de zeminde 3 m.olarak teşekkül ettiğinden 3 m.olarak formülde
yerine konulduğunda 3+12+3= ((15,50+12,50)/2)+7 18<22,50 olacağından
anılan Yönetmelik kuralına göre kat adedinin arttırılması mümkün olma-
yıp, esasen kat adedinin arttırılması yolu ile yoğunluğun yükseltilme-
sinin halkın ortak gereksinimlerine hizmet edecek sosyal ve teknik alt
yapının yeterliliğini ve niteliğini düşürecek yaşam kalitesini olumsuz
yönde önemli ölçüde etkileyeceği açıktır.
Belirtilen nedenlerle kat adedini 4 olarak belirleyen imar planı deği-
şikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına ay-
kırılık görülmediğinden, anılan plan değişikliğinin davacının taşınma-
zıyla ilgili bölümünün iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi
kararında isabet görülmediğinden bozulmasına, uyuşmazlığın niteliği ve
dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye
yeterli görüldüğünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 2.bendi uyarınca incelenen davanın aynı nedenlerle reddine
karar verildi.
KARŞI OY:
İdare mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dü-
zenlenen raporda, İmar Planı Yapılması ve Değişiklerine ait Esaslara
Dair Yönetmelik'in 22/2.maddesine göre dava konusu taşınmaza 1 kat ila
ve yapılmasının mümkün olduğu, 12 m.lik yol cephesinde anılan taşınma-
zın doğusunda ve batısında ruhsatlı 5 katlı yapıların bulunduğu ve söz
konusu taşınmazdan Kirtetepe Caddesine kadar yol cephesinin 5 kat ola-
rak planlanmış olması karşısında 5 katlı imar durumu verilebileceği be
lirtilmişse de, bilirkişilerce yörede kat adedinin artması halinde Sos
yal ve teknik alt yapının yeterli olup olmayacağı konusunda bir incele
me yapılmamıştır. Bu nedenle belirtilen konuda bilirkişilerden ek ra-
por alınarak sonucuna göre bir karar verilmek üzere temyize konu idare
mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına kar-
şıyız.BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA