kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1993 2184 1993 407 26/05/1993
 
ZİMMET SUÇUNDAN HÜKÜM GİYEN DAVACININ CEZASININ ERTELENMİŞ OLMASININ
DİSİPLİN CEZA VERİLMESİNİ ENGELLEMEYECEĞİ HK.<
Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde tahsildar olarak görev yapan dava-
cının görevi dolayısıyla kendisine verilen tahsildar makbuzlarında de-
ğişiklik yaparak 1.047.000 lirayı içettiği gerekçesiyle açılan soruş-
turma sonucunda Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırıl-
masına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açı-
lan davayı, Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde tahsildar olarak görev
yapan davacının, tahsildar makbuzlarının aslı ile örneği arasına kar-
bon kağıdı koymayarak, aslını yükümlüye verdikten sonra, kendisinde
kalan örneği düşük yazarak 1.047.000 TL.yi içettiği, diğer taraftan
ceza yargılaması sonucunda, Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 5 ay 25 gün
ağır hapis cezası verildiği ve memuriyetten yoksun bırakıldığı ve ce-
zanın 3506 sayılı yasa uyarınca ertelendiği, cezanın ertelenmiş olma-
sının disiplin hukuku açısından bağlayıcı olmayacağı, ertelenmiş mah-
kumiyet kararları konusundaki Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu ka-
rarının bu olayda uygulanma olanağı olmadığı, soruşturma dosyasında
bulunan tanık anlatımları ve davacının kendi anlatımına göre üzerine
atılı eylemin kanıtlanmış olduğu gerekçeleri ile reddeden Ankara 6.
İdare Mahkemesinin 15.1.1992 gün ve 59 sayılı kararını onayan Dairemi-
zin 16.9.1992 günlü ve 1662 sayılı kararının, adli yargıda verilen ce-
zanın ertelenmiş olması karşısında, dava konusu işlemin disiplin ceza-
larının affına ilişkin yasa kapsamında değerlendirilmesi gerektiği öne
sürülerek 2577 sayılı Yasanın 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemi-
dir.
Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Ku-
rulları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yo-
luna başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası-
nın 54.maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bu-
lunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen madde-
de belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı ol-
mayan düzeltme isteminin reddine karar verildi.
(MT/SE)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA