kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 1836 1997 2749 21/05/1998
 
MERKEZ İŞYERİNE BAĞLI İLAVE TEKSTİL HAZIRLAMA İMALATHANESİNİN YASANIN
ARADIĞI ANLAMDA TİCARİ FAALİYETİN İCRASINA TAHSİS EDİLEN VE KULLANILAN
AYRI BİR İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlü adına 1994 takvim yılı için hayat standardı esasına göre ikma-
len salınan gelir, geçici gelir vergileri, fon payı ile bu vergilere
ve fon payına bağlı olarak kesilen kusur cezalarına karşı açılan dava-
yı; uyuşmazlığın, merkeze bağlı ilave tekstil hazırlama imalathanesi-
nin ayrı bir işyeri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olduğu, tica-
ri, zirai veya mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen bir yerin iş-
yeri olarak kabul edilebilmesi için, bu yerin 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 156.maddesinde tanımlanan nitelikte müşterilere mal ve hiz-
met teslimi yapılan, hizmet ifa edilen bir yer olması, faaliyetin ic-
rası yönünden ayrı ve bağımsız bulunması gerektiği, olayda, davacının
merkez işyerine bağlı ilave tekstil hazırlama imalathanesinin yasanın
aradığı anlamda ticari faaliyetin icrasına tahsis edilmiş ve kullanı-
lan ayrı bir işyeri olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle kabul ede-
rek yapılan tarhiyatı kaldıran Bursa Vergi Mahkemesinin 21.1.1997 gün
ve 1997/31 sayılı kararının; Vergi Usul Kanununun 156.maddesinde ima-
lathanelerin işyeri olarak kabul edildiği, yapılan tarhiyatın yasal
olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:98) (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA