kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 3386 1997 1340 12/10/1998
 
BİR BAŞKASI TARAFINDAN DÜZENLENEN DAVACIYA AİT FATURANIN KATMA DEĞER
VERGİSİ İNDİRİMİ VE İADESİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI KULLANILMIŞ
İSE DAVACININ BUNDAN NE TÜR MENFAAT ELDE ETTİĞİ SAPTANMADAN KOMİSYON
GELİRİ ELDE ETTİĞİ KABUL EDİLEN DAVACI ADINA KESİLEN KAÇAKÇILIK CEZA-
SINDA İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
31.10.1990 tarihinde işini terkeden davacıya ait faturanın ... tara-
fından komisyon karşılığında düzenlendiğinin tespit edildiği ileri sü-
rülerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 338. maddesi uyarınca davacı
adına kaçakçılık cezası kesilmiştir. İstanbul 1. Vergi Mahkemesi ...
gün ve ... sayılı kararıyla; olayda, davacının faturasının kullanılma-
sıyla ilgili olarak ifadesine başvurulmadığı gibi bu faturaların ...
tarafından ne şekilde temin edildiğine dair herhangi bir tespitin de
bulunmadığı, ayrıca davacı faaliyetini ... tarihinde terkettiğini da-
valı idareye bildirdiği halde kullanılmayan belgelerin iptali için da-
vacıdan istenildiğine ilişkin bilgi ve belge de ibraz edilmediğinden
davacı adına kesilen kaçakçılık cezasında isabet görülmediği gerekçe-
siyle terkin edilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü tarafından, inceleme
raporundaki veriler esas alınarak kesilen cezanın yasal olduğu ileri
sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 338.maddesinde, ayrı ayrı maddi
menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya
kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri veya doğrudan
doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her biri hakkında iştirak
ettikleri suçlar için bu Kanunda yazılı cezaların uygulanacağı belir-
tilmiş olup, aynı Kanunun 344.maddesinde kaçakçılık, mükellef veya so-
rumlu tarafından maddede sayılan hallerden birisiyle vergi ziyaına se-
bebiyet verilmesi şeklinde tanımlanmış, maddenin 2.bendinde de sahte
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı vesikaları tanzim etmek veya
bunları bilerek kullanmanın vergi kaçakçılığı olacağı hükme bağlanmış
bulunmaktadır.
Yasanın "Yardım" başlıklı 347.maddesinde ise, kaçakçılık oldu-
ğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştı-
ranlara, bundan ayrı bir menfaat gözetmedikleri takdirde, bu fiiller
için kanunda belli edilen cezaların dörtte birinin kesileceği veya
hükmedileceği, aynı yardımı 344. maddenin 1-6'ncı bentlerinde yazılı
fiillerin işlenip tamamlanması için yapanlara bu fiiller için tayin o-
lunan cezanın yarısının hükmolunacağı kuralına yer verilmiştir.
Sahte fatura maddi karşılık söz konusu olmaksızın düzenleneme-
yeceğine göre bu maddi karşılığın niteliğinin bilinmesi gerekir. Fatu-
rayı düzenleyenin suça doğrudan katıldığının ve haksız vergi iadesin-
den pay aldığının tespiti halinde, bu fiilin 213 sayılı Kanunun 338.
maddesi kapsamında "kaçakçılığa iştirak" olacağı, bu unsurların bulun-
madığı ya da sabit görülmediği durumlarda ise faturanın komisyon kar-
şılığı düzenlendiğinin ve bu fiilin de "kaçakçılığa yardım" suçunu o-
luşturduğunun kabulü gerekir.
Olayda, ... tarihinde işini terkeden davacıya ait faturanın ...
tarafından 1992 yılında komisyon karşılığında düzenlendiğinin tespit
edildiği ileri sürülerek Vergi Usul Kanununun 338. maddesi uyarınca
kaçakçılık cezası kesilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, bir başkası tarafından düzenlenen davacıya ait fatu-
ranın katma değer vergisi indirimi ve iadesinde kullanılıp kullanılma-
dığı, kullanılmış ise davacının bundan ne tür menfaat elde ettiği sap-
tanmadan, komisyon geliri elde ettiği kabul edilen davacı adına kesi-
len cezada isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sa-
yılı kararına yönelik temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:99)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA