kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1999 2444 1999 2302 09/09/1999
 
İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK İŞLEMİNİN KURUMUN EN YÜKSEK AMİRİNİN ONAYIYLA
TEKEMMÜL ETTİĞİ VE ONAYLA BİRLİKTE KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜ KAZANAN İŞ-
TİRAKÇİNİN DAHA SONRA EMEKLİLİK İSTEMİNDEN VAZGEÇMESİNİN EMEKLİLİK İŞ-
LEMİNİ GERİ ALINMASINI GEREKTİRMEYECEĞİ HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazı-
lı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Dava; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünde Uzman olarak çalışan davacının isteği üzerine emekliye sevkine
ilişkin ... onay tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanununun 19. maddesi ve 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanununun 39/b. maddesi uyarınca gerekli koşulları taşıyan
Devlet memurlarının emekliye ayrılma iradesini yetkili makamlara ilet-
mesi ve bu makamlarca başvurunun benimsenmesi durumunda emekliye ayrı-
labilmelerinin mümkün olduğu; ilgililerin emekliye sevk onaylarının
ancak idareyi harekete geçirmek amacıyla yapılacak başvuru sonucu ol-
duğu dikkate alındığında ilgililerin başvurularının niteliğinin önem
kazandığı, dosyanın incelenmesinden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İş-
letmeleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü iken ...-... tarihleri ara-
sında vekaleten yürüttüğü ... TASİŞ İşletme Müdürlüğü görevi sırasın-
daki eylem ve işlemleri nedeniyle yapılan soruşturma üzerine Şube Mü-
dürlüğü görevinden alınıp Uzman olarak atanan davacının ... tarihli
dilekçesiyle 1. derece Şube Müdürlüğü kadrosu verildikten sonra emek-
liye sevkini istediği, ancak kadro talebi hakkında herhangi bir işlem
tesis edilmeksizin ... tarihi itibariyle emekliye sevkedildiği ve ...
tarihli emeklilikten vazgeçme isteminin de çalışmalarından yeterli ve-
rim alınamadığından bahisle reddedildiğinin anlaşıldığı, bu durumda
... tarihli dilekçesinde açık bir şekilde emekli olma istemini 1. de-
rece kadrolu Şube Müdürlüğüne atanma şartına bağlayan davacının Şube
Müdürlüğüne atama istemi hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeksi-
zin doğrudan emekliye sevkinde davacının iradesine ve hukuka uygunluk
bulunmadığı gerekçesiyle; dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı; kayıtlara ... tarihinde geçen dilekçesinde davacının e-
mekli olma iradesini Şube Müdürlüğüne atama şartına bağlamadığını, Şu-
be Müdürlüğü görevinden alınıp Uzman olarak atanmasına ilişkin işlemin
iptali istemiyle açtığı dava idari yargı yerince reddedilen davacının
tekrar Şube Müdürü olarak atanmasının da gerekmediğini, işlemin hukuka
uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 1425 sayılı Yasayla
eklene Ek 26. maddesinde, Sandıkla ilgilendirilenlerden istek üzerine
emekliye sevkedileceklerin emeklilik işlemlerinin, iştirakçinin mensub
olduğu kurumun en yüksek amirinin onayıyla tekemmül edeceği hükme bağ-
lanmıştır. Aynı Yasanın 39. maddesinin 3774 sayılı Yasayla değişik (b)
bendinde kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hiz-
met yılını dolduranların emekliye sevkleri isteklerine bağlı tutulmuş-
sa da; ilgililerin istemi üzerine kurumun en yüksek amirinin onayıyla
emeklilik işlemi tekemmül ettiğinden, onay ile birlikte kamu görevlisi
statüsü sona eren ve emekli statüsü kazanan iştirakçinin emeklilik is-
teminden vazgeçmesi emeklilik işleminin geri alınmasını gerektirmeye-
cektir.
Dosyanın incelenmesinden; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletme-
leri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışmaktayken Uzmanlığa a-
tanan davacının ... tarihini taşıyan ancak idarenin kayıtlarına ...
tarihinde giren dilekçesiyle emekliliğine esas toplam 25 yıl 8 ay 25
gün hizmeti olduğundan bahisle emekli olmak istediğini bildirdiği, ay-
nı gün kayıtlara geçen ... tarihli diğer bir dilekçeyle de emekli ola-
cağı hususu gözönünde bulundurularak emeklilikte daha fazla mali im-
kanlara sahip olabilmesi ve mağdur edilmemesi için yeniden 1. derece
Şube Müdürlüğü kadrosuna atanmasını istediği; emeklilik işleminin ku-
rumun en yüksek amirinin onayıyla ... tarihinde tekemmül ettiği, I.
derece Şube Müdürlüğü kadrosuna atanması isteminin ise Şube Müdürü o-
larak çalıştığı ve ... TASİŞ İşletme Müdürlüğüne vekalet ettiği dönem-
de geçirdiği soruşturmalar, hakkında verilen Danıştayca da itirazı
reddedilen lüzumu muhakeme kararı ile Şube Müdürlüğünden Uzmanlığa a-
tanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın ... İdare
Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla reddedilmiş olması husus-
larını gözönünde bulunduran idarece reddedildiği ve emeklilik işlemle-
rinin geri alınması yolundaki davacı başvurularının da aynı nedenlerle
dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, emeklilik istemini I. derece kadrolu Şube Müdürlüğü
görevine atama koşuluna bağlaması mümkün olmayan ve ... tarihinde ida-
re kayıtlarına giren dilekçesindeki emeklilik istemini herhangi bir
koşula da bağlamadığı açık olan davacının emekliye sevkinin onaylandı-
ğı ... tarihinden sonra verdiği ... tarihli vazgeçme iradesini bildi-
rir dilekçeleri, emeklilik statüsünün sona erdirilmesi ve tekrar Dev-
let memuru statüsünü kazanması sonucunu doğurmayacağından; davacının
istemi doğrultusunda hukuka uygun olarak emekliye sevkine ilişkin iş-
lemi iptal eden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüy-
le, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uya-
rınca bozulmasına karar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:103)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA