kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 3951 1993 5320 27/06/1994
 
TİCARİ, ZİRAİ VE GAYRIMENKUL SERMAYE İRADI YÖNÜNDEN ELDE ETTİĞİ GELİR-
LERİ TOPLAYARAK BEYANDA BULUNAN, ANCAK YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI HAK-
KINI DA KULLANAN DAVACI HAKKINDA, KANUNEN TANINAN YATIRIM İNDİRİMİ İS-
TİSNASI KABUL EDİLMİYEREK HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE VERGİ TAHAKKUK
ETTİRİLMESİNDE YASAL İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Ticari ve zirai faaliyet dolayısıyle elde ettiği gelirleri için 1991
yılı beyannamesini ihtirazi kayıtla veren davacı adına hayat standardı
esasına göre gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. İstanbul 9.Vergi
Mahkemesi 27.4.1993 günlü ve 1993/664 sayılı kararıyla; Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 116.maddesi uyarınca, ticari, zirai veya mesleki
faaliyetten sağlanan kazançların bu maddeyle getirilen hayat standardı
esasına göre belirlenen tutarlardan noksan olması halinde söz konusu
tutarların, fazla olması halinde ise beyan edilen toplam gelirin ver-
gilemede dikkate alınmasının gerekli olduğu, bu uygulama sırasında ka-
nunen indirilmesi gereken unsurlarla istisnalarında göz önüne alınarak
verginin tahakkukunun yasal gereklilik olduğu, olayda ticari, zirai ve
gayrimenkul sermaye iradı yönünden elde ettiği gelirleri toplayarak
beyanda bulunan, ancak bu arada yatırım indirimi istisnası hakkını da
kullanan davacı hakkında, kanunen tanınan yatırım indirimi istisnası
kabul edilmeyerek hayat standırdı esasına göre vergi tahakkuk ettiril-
mesinde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle, fazla tahakkuk ettiri-
len verginin terkinine karar verilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü, ha-
yat standırdı esasına göre tahakkuk ettirilen vergide yasalara aykırı-
lık bulunmadığını ileri sürerek, mahkeme kararının bozulmasını iste-
mektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA