kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1983 5687 1982 2177 10/10/1983
 
TADİLEN TASDİK KARARLARININ VERGİ DAİRESİ YÖNÜNDEN TERKİN KARARI NİTE-
LİĞİ TAŞIDIĞI VE İHTİLAFTAN VAZGEÇİLMESİNİN ZORUNLU BULUNDUĞU HK. <
Dava; emlak alım vergisine ilişkin temyiz komisyonu kararının bozulma-
sı isteminden ibarettir.
24.2.1983 gününde yürürlüğe giren 2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının
Özel Uzlaşma Yolu ile tahsili hakkındaki kanunun 1.maddesinde, bu ka-
nun hükümlerinin, vergi usul kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç
lar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları hakkında uygulana
cağı, vergi tabirinin resim ve harçları da ifade ettiği ve bu kanunun
vergi ile ilgili hükümlerinin 1.1.1983 tarihinden önceki dönemlerle be
yana dayanan vergilendirmelerde ek süre dahil bu tarihe kadar verilme-
si gereken beyannameleri kapsadığı açıklanmış, 8.maddesinin 5 numaralı
bendinde ise bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın
bulunduğu en son safhada verilmiş olan kararın terkin kararı olması ha
linde idarece ihtilaftan vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.
Olayda, 1974 dönemine ilişkin uyuşmazlık konusu Emlak alım vergisini
dava konusu temyiz komisyonu kararı ile tadilen tasdik edildiği ve ver
gi dairesince bir üst yargı merciinde ihtilafın sürdürüldüğü anlaşıl-
mıştır.
Yargı merciinin tadilen tasdik kararları da vergi dairesi yönünden u-
yuşmazlık konusu miktar için terkin kararı niteliği taşıdığından vergi
dairesince bu nitelikteki kararlara ilişkin olarak sürdürülen uyuşmaz-
lıklarda da yukarda sözü geçen 2801 sayılı kanunun 8.maddesinin 5 numa
ralı bendinin uygulanması gerekir.
Bu durumda idarece ihtilaftan vazgeçilmesi zorunlu bulunduğundan işin
esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA