kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 1518 1996 4906 20/03/1997
 
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNE KARŞI DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULDUĞU TAKDİRDE
DÜZELTME İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEK SURETİYLE İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREK-
TİĞİ BAŞVURUSUYLA ALTMIŞ GÜN İÇİNDE YANIT VERİLMEMESİ NEDENİYLE İSTE-
MİN REDDEDİLMİŞ SAYILARAK AÇILAN DAVANIN ORTADA İDARİ DAVAYA KONU OLA-
BİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM OLMADIĞINDAN İNCELEME
OLANAĞI BULUNMADIĞI BU NEDENLE DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLME-
YECEĞİ HK.<
Danıştay Altıncı Dairesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54.maddesi uyarın-
ca düzeltilmesi istemidir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1.
fıkrasının c bendine göre karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden
Dairemizin 2.4.1996 günlü, 1996/1588 sayılı kararı kaldırılarak işin
esası incelendi.
Dava, Kartal, Soğanlık Mahallesi, Harmanlık Mevkii ... pafta,
... ada, ... parsel sayılı hazineye ait taşınmazın işgal edilmesi ne-
deniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca ... dönemi için ...
lira ... dönemi için ... lira ecrimisil alınmasına ilişkin 16.3.1995
günlü, 3835 ve 3836 sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; dava dilekçesinde ihbarnamelerin tebliğ tarihinin ... o-
larak belirtildiği, bu tebliğ tarihine göre ... gününü izleyen günden
itibaren 60 gün içinde açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra
16.8.1995 gününde açılan davanın süreaşımı nedeniyle incelenme olanağı
bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş,bu karar davacı tara-
fından temyiz edilmiştir.
2886 sayılı Yasanın 74.maddesindeki yetkiye dayanılarak çıkar-
tılan Yönetmeliğinin 80.maddesinde, ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ
tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerektiği, ancak, tebliğ edi-
len işlemde bir hata bulunduğu düşünülerek rızaen ödenmek istenilmedi-
ği takdirde aynı süre içinde idareye müracaat edilerek düzeltme tale-
binde bulunabileceği ve düzeltme taleplerinin milli emlak servislerine
geldiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde inceleneceği ve neticesi-
nin de düzeltme ihbarnamesi ile muhataplarına tebliğ edileceği; "ecri-
misilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili" başlıklı 81.maddesinin
de ise, düzeltme isteminde bulunulmuş olması halinde ecrimisil düzelt-
me ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden 1 ay içerisinde ecrimi-
sil alacağının ödeneceği, bu sürenin son gününün ödenmesi gereken ec-
rimisilin vade tarihi olduğu kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının ecrimisil ihbarnamesinin
... gününde tebliğ edilmesi üzerine ... günlü dilekçesiyle davalı ida-
reye düzeltme talebiyle başvuruda bulunduğu, başvurusuna cevap veril-
memesi üzerine de ... tarihinde bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca davacının, a-
dına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunması üze-
rine ancak ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip
tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağından
düzeltme ihbarnamesinin düzenlenip tebliğ edilmemesi halinde kamu ala-
cağının tahakkuk ve tahsiline hukuken olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılan bu
davada süre aşımı bulunmadığı, ecrimisil ihbarnamesinin düzeltilmesi
istemiyle yapılan başvuru üzerine de işlem tesis edilmediği de gözönü-
ne alınarak karar verilmesi gerektiğinden mahkeme kararında isabet gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesinin ...
günlü, 1995/1103 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA