kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2522 1986 591 10/12/1986
 
ORTAĞI OLDUĞU KOLL.ŞTİ. TAAHÜT ETTİĞİ SERMAYEYİ ÖDEYENE KADAR KENDİSİ-
NE KAR VERİLMEMESİ YOLUNDAKİ ORTAKLAR KARARI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜM
LERİNE DAYANDIĞINDAN DİĞER ORTAKLAR ARASINDA PAYLAŞILARAK BEYAN EDİLEN
DÖNEM KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN KARARIN TARAFLAR ARASINDAKİ ÖZEL MUKA
VELE OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK VERGİ DAİRESİNİ BAĞLAMIYACAĞININ KABUL
EDİLEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Yükümlü adına 1981 takvim yılında ortağı bulunduğu, kollek
tif Şirkerinden elde ettiği ticari kazancını beyan etmediği nedeniyle
resen salınan gelir ve mali denge vergisi ile kesilen ağır kusur ceza-
sını; kollektif Şirketin 5 ortağı olduğu, Şirket mukavelesinde karın
ortaklar arasında eşit olarak dağıtılacağı belirtilmişse de, yükümlü
taahhüt ettiği sermayeyi ödemediğinden 1978 yılında kendisine kar payı
ayrılmadığı, karar defterine geçen 18.12.1979 gün ve 1 sayılı ortaklar
kararı ile 1979 ve müteakip yıllarda da taahhüt ettiği sermayeyi ödeye
ne kadar kendisine kar verilmiyeceğinin karar altına alındığı ve ilgi-
li ödem karının tamamının diğer 4 ortak tarafından pay edilerek dönem
beyannamesinde beyan edildiği ve vergilerinin ödendiği, davacıya kar-
dan pay verilmediği, ortaklar arasındaki karın dağıtımına ilişkin kara
rın Türk Ticaret Kanununun 169.maddesine dayandığı, bu kararın yükümlü
tarafından dava konusu edilmediği, ortaklarca alınan kararın, 213 sayı
lı Kanunun 8.maddesinde öngörülen özel mukavele kabul edilemeyeceği,
buna göre şirket kazancının tamamı diğer ortaklarca kazançlarına dahil
edilerek beyan edildiği, yüküm,ü tarafından herhangi bir kazanç beyan
edilmeyip boş beyanname verildiği, ortada bir vergi kaybı bulunmadığı-
nın belirlendiği cihetle yapılan tarhiyatta yasal isabet olmadığı ge-
rekçesiyle kaldıran Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.





(MT/EK)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA