kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1941 32 1941 33 11/11/1941
 
KAMU GÖREVİ YAPAN TİCARET VE SANAYİ ODALARI ÜYELERİ İLE HİZMETLİLERİ-
NİN, CEZA UYGULANMASI YÖNÜNDEN MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNA TABİ OLA-
CAKLARI HK.(*)<
......
543 sayılı teşrii karara göre Ticaret ve Sanayi Odaları azalarıyla
müstahdemlerinin memur sayılamıyacaklarından Memurin Muhakematı Kanu-
nundan istifade edemeyecekleri ve ancak ceza tatbikatında memurlar gi-
bi cezalandırılacakları ve tatbikatın da bu yolda cereyan etmekte ol-
duğu bildirildikten sonra Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran e-
den 8/8/1941 tarihli ve 1255 sayılı Dahiliye Encümeni mazbatasında:
"ceza tatbikatında hangi vazife sahiplerinin memur telakki edileceği
hususunda Adliye Encümeni ile müttefik olan encümenimiz" Ceza tat-
bikatında" dahi aynen ve tamamen o vazife sahiplerinin memur addedil-
meleri ve binaenaleyh haklarında Memurin Muhakematı Kanunu hükümleri-
nin tatbik olunması,mevcut kanuni mevzuat ve tefsiri mukarrerat hüküm-
leri icabından bulunduğundan bu hususta yeni bir tefsire mahal olmadı-
ğına ittifakla karar verilmiştir."yazılı bulunduğuna göre Ticaret ve
Sanayi ve Odaları, İthalat ve İhracat Birlikleri, Tarım Kredi ve Satış
Kooperatifleri hakkındaki Kanunlarla 3460 sayılı Kanuna tabi müessese-
lerde bulunan kimselerle tamamen hususi mahiyette olmakla beraber ge-
rek kanuni ve gerek idari tedbirler icabı olarak kendilerine muayyen
amme hizmeti tevdi edilen müesseselerde çalışanların Ceza Kanunu tat-
bikatı itibariyle Memurin Muhakemetı Kanununa tabi tutulmaları icape-
deceği düşünülmekte ise de bu hususta Devlet Şurasının istişari re'-
yine lüzum hasıl olduğu yazılıdır.
İşin gereği müzakere olundu:
.......
Dahiliye Encümeni mazbatasının başlangıcındaki "Memurin Muhakematı Ka-
nunu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin bu kanun hükümleri-
ne tabi tutulacaklarının tesbit edilmesine dair... tefsir talebi" iba-
resine ve yukarıda yazılı işbu mazbatasının hatimesindeki metne binaen
(ceza tatbikatında hangi vazife sahipleri memur telakki edilirse ceza
tatbikatında dahi aynen ve tamamen o vazife sahiplerinin memur adde-
dilmeleri ve binaenaleh hilafına kanuni sarahat bulunmadıkça hakların-
da Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerinin tatbiki icap edeceğine karar
verildi.
Umumi Heyetin 24.11.1941 gün ve E:41/405, K:41/405 sayılı kararıyla
onanmıştır. SG/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA