kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1993 231 1993 297 09/07/1993
 
DAVACININ, MERSİN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINARAK HABUR
GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE NAKLEN ATANMASINA İLİŞKİN MÜŞTEREK
KARARNAMENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, İŞLEMİN, DAVACININ MERSİN
GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASINA İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA
AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI, ANCAK ATANDIĞI YERDE GÖREV YAPMASININ SAĞ-
LIĞINI TEHLİKEYE KOYACAĞININ ANLAŞILDIĞI, BU DURUMUN MALİYE VE GÜMRÜK
BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİĞİN (A) ÖZÜR GRUBU İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacının, Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü görevinden alınarak Habur
Gümrükleri Başmüdürlüğü görevine naklen atanmasına ilişkin müşterek
kararnamenin iptali istemiyle açtığı dava sonucunda, Danıştay Beşinci
Dairesince verilen ve davanın reddine ilişkin bulunan 8.2.1993 günlü
1993/484 sayılı kararı davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemekte-
dir.
Dava konusu edilen müşterek kararname ile davacının Mersin Gümrükleri
Başmüdürlüğünden alındığı ve aynı kararname ile Habur Gümrükleri Baş-
müdürlüğüne atandığı anlaşılmakta olup; Danıştay Beşinci Dairesinin
temyize konu kararıyla; hizmetin daha iyi yürütülmesi ve Gümrükleri
Başmüdürlüğü görevi sırasında geçirdiği soruşturmalar da gözönüne
alındığında, davacının Habur Gümrükleri Başmüdürlüğüne atanmasında ka-
mu yararı ve hizmet gereklerinin gözetildiğinin açık olduğu; tesis
edilen işlemde hukuka aykırılığın görülmediği; davacı atandığı yerde
görev yapmasının sağlığını tehlikeye koyacağını, anılan yönetmelik
hükmüne uygun şekilde kanıtlamış ise de, sağlık kurulu raporunun
11.2.1992 tarihinde Çukurova Üniversitesi Balcalı hastanesinden alın-
ması ve dava konusu müşterek kararnamenin ise 13.2.1992 tarihde tesis
edilmesi karşısında müşterek kararnamenin hazırlık aşamalarına başla-
dıktan sonra, tekemmülünden iki gün önce alınan sağlık kurulu raporun-
dan davalı idarenin haberdar olmadığının kuşkusuz olduğu, bu nedenle
davacının atama yapılırken sağlık durumunun dikkate alınmadığı yolun-
daki iddiaların yerinde görülmediği ancak davacının sağlık özürüne da-
yanarak davalı idareden tam teşekküllü hastane bulunan bir yere atan-
masını talep edebileceği ve davalı idarece de bu hususun değerlendiri-
leceğinin tabii olduğu ayrıca davacı tarafından naklen atamada çocuk-
larının öğrenim durumunun gözetilmediği iddiasının da, orta öğrenimde
çocuklarının, yeni atandığı yerde eşiti bir eğitim kurumunun mevcut
olmadığını Milli Eğitim Bakanlığından alınacak bir belge ile belgelen-
dirmediğinden davacının bu yoldaki iddiasına da itibar edilemeyeceği
gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesinde "Kurumlar, görev
ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memur-
ları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar
çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer
kadrolara naklen atayabilirler" hükmü yer almıştır.
Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir
yetkisi tanınmış bulunmakta ise de, bu yetkinin kullanımının mutlak ve
sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu
idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Danıştay Beşin-
ci Dairesinin temyize konu ret kararının, davacının Mersin Gümrükleri
Başmüdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin kısmında, usul ve hukuka
aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin bu kısmı,
yasal dayanaktan yoksun bulunmuştur.
Davacının, dava konusu müşterek kararname ile Habur Gümrükleri Başmü-
dürlüğü görevine atanmasına ilişkin olarak ise; 25.6.1983 günlü 18089
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 19.4.1983 günlü 83/6525 sayılı Ba-
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer De-
ğiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 12.maddesinde, yer
değiştirme suretiyle atama işlemlerinin tesisinde dikkate alınması ge-
reken özür grupları, sağlık ve eş durumu olarak belirlenmekte; davalı
idarece çıkarılan ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelinin Yer De-
ğiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesinde
ise, farklı hizmet bölgelerine atama veya personelin görev yaptığı
yerde bırakılması konusunda üç özür grubu kabul edilmekte ve bunların
arasında sağlık durumu (A) özür grubu olarak düzenlenmiş bulunmakta-
dır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde davacının durumu irdelendiğinde, davacı-
nın hematokezya hastalığı ile ilgili sağlık sorununun 1983 yılından bu
yana süregeldiği, 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Genel Cerrahi servisinde, 1987 yılında Adana Devlet Hastahane-
sinde Cerrahi Kliniğinde tıbbi tedavi gördüğü ve en son 6.9.1991 ta-
rihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel
Cerrahi bölümüne yatırılarak tedavi edildiği ve Divertikülozis Koli
Aktif Hematokezya tanısı ile 11.2.1991 tarihli raporun verildiği, ra-
porda hastanın tam teşekküllü, acil müdahale imkanı olan bir hastane-
nin bulunduğu yerde ikamet etmesinin uygun olduğunun belirtildiği, da-
vacının daha sonra 8.4.1993 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastaha-
nesinde Koroner By-Pass ameliyatı geçirdiği ve Hacettepe Üniversitesi-
nin 19.4.1993 tarihli raporunda hastanın bundan sonraki transfüzyon-
larında, S negatif ve jka negatif kan seçilebilmesi ve hemolitik tra-
nsfüzyon reaksiyonlarından korunabilmesi için bu testlerin yapılabil-
diği Hacettepe Üniversitesine sevki zorunluluğu olduğunun belirtilmesi
karşısında bu haliyle davacının, (A) özür grubu içinde değerlendiril-
mesi gereken personel durumunda olduğu açık bulunmaktadır.
Nitekim, Danıştay Beşinci Dairesi de, temyize konu kararında davacı-
nın, atandığı, yerde görev yapmasının sağlığını tehlikeye koyacağını,
yönetmelik hükmüne uygun şekilde kanıtladığını, kabul etmektedir.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteğinin kısmen kabulü ile, Da-
nıştay Beşinci Dairesinin ret kararının, davacının Mersin Gümrükleri
Başmüdürlüğü görevinden alınmasına ilişkin kısmının onanmasına karar
verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)
MT/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA