kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 1333 1986 1747 19/04/1988
 
657 SAYILI YASANIN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONELİ HAKKINDA HAN-
Gİ YÖNLERDEN UYGULANACAĞI YASANIN EK GEÇİCİ 9. VE 21.MADDELERİNDE GÖS-
TERİLMİŞ OLUP BUNLAR ARASINDA GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA HALİNİN BULUN-
MADIĞI, BUNA GÖRE DAVALI KURUMUN ÖZEL BİR PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN OLUP
OLMADIĞI VE KONUYA İLİŞKİN ÖZEL BİR DÜZENLEME YAPIP YAPMADIĞI ARAŞTI-
RILMAKSIZIN UYUŞMAZLIĞIN DOĞRUDAN DOĞRUYA 657 SAYILI YASANIN 94.MADDE-
SİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNDE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, ... Tahsilat Müdürlüğünde tahsildar olan davacının görevden çe-
kilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; davacının izinsiz, özürsüz ve kesintisiz
olarak 10 gün süre ile göreve gelmediği hususu davalı idarece açık bir
biçimde belirtilmediğinden devamsız olduğu öne sürülen tarihlerle ko-
nunun üst mercilere intikal ettirildiği, görevden çekilmiş sayılması-
nın önerildiği ve onaylandığı tarihlerin çelişik olduğu, ara kararı
ile sorulmasına karşılık davalı idarece bu çelişkinin izah edilmediği
gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılma işlemi iptal edilmiştir.
Davalı idare; davacının devamsızlığı başlamasından 18 gün sonra görev-
den çekilmiş sayılması sebebiyle ortada herhangi bir usulsüzlük ya da
çelişki bulunmadığını öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bo-
zulmasını ve davanın reddedilmesini istemektedir.
Davalı İdarece İdare Mahkemesine verilen savunmalarda işlemin 657 sa-
yılı Yasanın 94.maddesi uyarınca tesis edildiği açıklanmış ve Mahkeme
kararında da işlem sözü geçen madde açısından ele alınarak davacının
saptanabilen 5 günlük devamsızlığı için 94.maddeye göre işlem tesisi-
nin mümkün olmadığı vurgulanmış ise de; 657 sayılı Yasanın bir kamu ik
tisadi teşebbüsü olan Türkiye Elektrik Kurumu'nun müessesesi niteliğin
deki davalı idarenin personeli hakkında hangi yönlerden uygulanacağı
Yasanın Ek Geçici 9. ve 21.maddelerinde gösterilmiş olup, bunlar ara-
sında personelin görevden çekilmiş sayılması hali yer almamaktadır. Bu
durum karşısında davalı idarenin özel bir personel yönetmeliğinin olup
olmadığını, yönetmelikle 657 sayılı Yasaya yollamada bulunulup bulun-
madığının ve yollama yoksa tesis edilen işlemin yönetmelik hükümlerine
uygunluğunun araştırılması ve bunun sonucuna göre bir karar verilmesi
gerekirken uyuşmazlığın doğrudan doğruya 657 sayılı Yasanın 94.maddesi
ne göre değerlendirilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan, dosyadaki belgelerden göreve devamsızlığının olduğu anlaşı
lan davacı, bu duruma neden olarak bu tarihlerde dinlenme raporları al
dığını ve bunları rahatsızlığı nedeniyle idarenin bilgisine hemen suna
madığını iddia ettiğine göre, sözkonusu raporların usulüne uygun ola-
rak düzenlenip düzenlenmediği, başka bir ifadeyle bu raporların dava-
cının göreve devamsızlığını haklı ve kabul edilebilir, kılacak bir i-
çerlik taşıyıp taşımadığı ve tarih itibariyle davacının görevine gitme
diği günleri kapsayıp kapsamadığının araştırılması gerekirken, Mahke-
mece, ara kararına rağmen davacının 10 gün süreyle devamsız olduğunun
idaresine açık bir biçimde belirtilmemiş olmasından dava konusu işle-
min hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmasında da hukuki isabet bulun-
mamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yukarıda değinilen hususlar araştırılarak yeni-
den bir karar verilmek üzere İdare Mahkemesinin noksan incelemeye da-
yalı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi-
nin 1.fıkrası uyarınca bozulmasına ve aynı maddenin 3.fıkrası gereğin-
ce dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA