kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 752 1980 1608 22/02/1983
 
PARSELASYON PLANININ İPTALİ KONUSUNDA DANIŞTAY'A AÇILAN DAVADA YÜRÜT-
MENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE BU DAVA SONUÇLANINCAYA
KADAR DAVACILARA AİT İNŞAATLARIN İDARECE DURDURULMASINDA MEVZUATA AY-
KIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, ... sayılı parsellerde yaptırılan inşaatların davacılara ait ta-
şınmazları ve S.S. Biliciler Yapı Kooperatifine ait taşınmazları içe-
ren bölgenin parselasyon planının iptali istemiyle Danıştay Altıncı
Dairesine açılan davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ne-
deniyle parselasyon planının değişebileceği gözönüne alınarak bu dava
sonuna kadar durdurulmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının dava-
nın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununun 95.mad
desince idarenin Danıştay Kararları gereğince işlem ve eylem tesis et-
meye zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacılara ait inşaatların bulunduğu
yöreyide kapsayan parselasyon planın iptali istemiyle komşu parsel sa-
hibi tarafından açılan davada Danıştay Altıncı Dairesince yürütmenin
durdurulmasına karar verildiği, davalı idareninde bu karar doğrultusun
da ve yukarıda anılan madde uyarınca parselasyon planının iptali iste-
miyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar inşaatların durdurduğu anlaşıl-
dığından dava konusu kararda mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA