kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 953 1979 521 07/03/1983
 
PARSELİNE RUHSAT VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR DANIŞTAY KARARI-
NIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE 10.000 LİRA MADDİ VE 10.000 LİRA
MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazına inşaat ruhsatı verilmemesi işleminin ip
taline dair Danıştay Altıncı Dairesince verilen karar gereğince yerine
getirilmemesi nedeniyle uğranılan zarar karşılığı 10.000 lira maddi ve
10.000 lira manevi olmak üzere toplam 20.000 liranın davalı idareden
tazminen tahsili isteğiyle açılmıştır.
Gerek olay tarihinde yürürlükte bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununun
95.maddesinde, gerekse 20.1.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesinde, İdarenin Danıştay karar
larının icaplarına göre işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mec-
bur olduğu, bu kararların icaplarına göre eylem ve işlem tesis etmeyen
idare aleyhine Danıştay'da maddi ve manevi tazminat davası açılabilece
ği kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacıya ait taşınmazına inşaat ruhsa
tı verilmesi isteğinin reddine dair 26.3.1976 günlü, Belediye Başkanlı
ğı işlemine karşı açtığı dava sonucunda Dairemizin 19.4.1978 günlü ka-
rarıyla dava konusu işlemin iptal edildiği, davacının 7.7.1978 günlü,
dilekçe ile belediye başkanlığına başvurarak anılan Danıştay kararı
gereğinin yerine getirilerek kendisine inşaat ruhsatı verilmesini iste
diği, davalı idarenin ise cevap vermemek suretiyle bu isteği reddetti-
ği anlaşılmaktadır.
Bu durumda Danıştay kararının idarece uygulanmadığı açık olunduğundan
davacının bu nedenle uğradığı maddi zararın karşılanması yukarıda deği
nilen yasa kuralları gereğidir.
Öte yandan, davacının taşınmazına inşaat ruhsatı alabilmek amacıyla
yaptığı uğraşlar gözönüne alındığında ve sözü edilen ruhsatın Danıştay
kararına rağmen verilmemesi nedeniyle uğradığı manevi zararın karşılan
ması için manevi tazminat isteminin de kabulü gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle, uğranılan maddi zararın dava dilekçesine ekli bi
lirkişi raporuna göre daha fazla olmasına karşın, talepden fazlaya hük
medilmeyeceğinden davacının istemi gibi 10.000 (on bin) lira maddi taz
minata hükmedilmesine, inşaat ruhsatı verilmemesi nedeniyle duymuş ol-
duğu elemi de giderebilmek için 10.000 (on bin) lira manevi tazminatın
davalı idarece ödenmesine karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA