kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1999 33 1997 5053 11/01/1999
 
TEBLİGAT KANUNUNUN 21.MADDESİNE UYGUN OLMAYAN TEBLİGATIN GEÇERLİ KABUL
EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Serbest meslek faaliyetinde bulunarak elde ettiği geliri beyan etmedi-
ği ileri sürülen davacı adına 1991 yılı Mayıs-Aralık dönemleri için
re'sen kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir. ... Ver-
gi Mahkemesi ... gün ve 1997/1135 sayılı kararıyla; değişik vergilen-
dirme dönemlerine ve değişik vergi türlerine karşı davacı tarafından
tek dava dilekçesi ile açılan dava sonucunda mahkemelerince 2577 sayı-
lı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasına uygun olmayan dava dilekçesinin
dönemler ve vergi türleri açısından ayrı ayrı dava açılmak üzere red-
dedilmesine ilişkin mahkeme kararının, davacının dilekçesinde belir-
tildiği adreste bulunamaması nedeniyle ... tarihinde mahalle muhtarına
tebliğ edilerek ihbarnamelerinin kapıya yapıştırılıp davacının babası-
na konu hakkında bilgi verilmek suretiyle tebligatın usulune uygun o-
larak tamamlanmasına karşın otuz gün içinde yenilenmeyen davanın süre-
aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığından reddine karar ver-
miştir. Yükümlü, ikametgah adresinde herhangi bir değişiklik olmadığı
halde tebligatın muhtara yapıldığını, ayrıca konu hakkında bilgi ve-
rildiği ileri sürülen babasının 1973 yılında vefat ettiğini, dolayı-
sıyla tebligatın usulüne uygun olmadığını ileri sürerek kararın bozul-
masını istemektedir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 21. maddesinde, "kendisine tebli-
gat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapı-
labilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebel-
lüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin
muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve me-
muruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla
beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin
haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine,....
bildirir." hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, ilk dava dilekçesinin 2577 sayılı İ-
dari Yargılama Usulü Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasına aykırı gö-
rülmesi nedeniyle aynı Kanunun 15/1-(d) maddesi uyarınca yeniden dava
açılmak üzere reddedildiği, ancak davacının gösterdiği adrese tebligat
yapılamaması sonucu sözü edilen dilekçe ret kararının mahalle muhtarı-
na tebliğ edilerek ihbarnamenin kapıya yapıştırılıp ve davacının baba-
sına da konu hakkında bilgi verilerek Tebligat Kanununun 21. maddesine
göre ... tarihinde tebligatın tamamlandığı, yenileme dilekçesinin ise
yasal süre olan otuz günden çok sonra ... tarihinde verilmesi üzerine
davanın 2577 sayılı Kanunun 15/1 (d) maddesi uyarınca süre aşımı nede-
niyle incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşıl-
mıştır.
Ancak, davacının dosyaya ibraz ettiği belgelerden, konu hakkın-
da kendisine bilgi verildiği ileri sürülen babasının 1973 yılında ve-
fat ettiği ve bunun dışında Kanuna uygun olarak en yakın komşulardan
birine ve varsa yönetici veya kapıcıya da keyfiyetin davacıya haber
verilmesinin bildirilmesi koşulunun gerçekleşmediği anlaşıldığından
Tebligat Kanununun 21. maddesine uygun olarak yapılmış bir tebligattan
söz edilemez.
Bu durumda, davacının, ilgili muhtarlık tutanağı ile mahkeme
kararını tebüllüğ ettiği ... tarihinden itibaren otuz gün içinde
(10.10.1997) yenilediği davanın mahkeme tarafından süre aşımı nedeniy-
le incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde isabet
görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile, ... Vergi Mahkemesinin
... gün ve 1997/1135 sayılı kararının yukarıda belirtilen hususlar
doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere bozulmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA