kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 1066 1987 131 12/11/1987
 
KONUTUN MÜLK OLARAK TAHSİSİ İŞLEMİ 1969 YILINDA YAPILDIĞINA, TAHSİS İŞ
LEMİNİN GERİ ALINMASI YOLUNDAKİ İŞLEM MAHKEMECE 30.9.1983 GÜNÜNDE İP-
TAL EDİLDİĞİNE GÖRE DAVACININ KONUTA 1969 YILINDA YAPILAN TAHSİS KOŞUL
LARI İLE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİ NEDENİYLE İDARECE 1984 YILINDA YÜRÜRLÜ
ĞE GİREN 3016 SAYILI KANUNA GÖRE EMSAL BEDEL ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMAMA-
SI HALİNDE KONUTUN TAHLİYESİNİN ÖNGÖRÜLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacının oturmakta olduğu 775 sayılı yasa kapsamındaki konutun
kendisine mülk olarak tahsis edilebilmesi için emsal bedel üzerinden
hesaplanan paranın ödenmesi, aksi takdirde tahliye etmesi gerektiği yo
lunda tesis edilen işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesin-
ce, olayda konutun mülk olarak tahsisi işlemi 1969 yılında yapıldığı-
na, davalı idarenin tahsisin geri alınması yolundaki 30.9.1983 günlü
işlemi sebep yönünden sakat bulunarak Mahkemece iptal edildiğine, Ana-
yasanın 138.maddesi ile 2577 sayılı Yasanın 28.maddesine göre idare,
mahkeme kararlarına uygun işlem tesis etmek zorunda olduğuna ve iptal
kararları, idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kal-
dırdığına göre davacının konuta, 1969 yılında yapılan tahsis koşulları
ile sahip olması gerektiği, bu itibarla konut hakkında, 1969 yılında
yürürlükte bulunan Yasa ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve bu
Yasa ile Yönetmeliğe göre yapılması gereken işlemler varsa sadece on-
ların tamamlanması gerekirken, 1984 yılında yürürlüğe giren yeni yasa
hükmüne dayanılarak ve Mahkeme kararı ile belirlenen hukuki durumun dı
şına çıkılarak yeni emsal bedeli hesaplanması, bu bedelin ödenmesinin
zorunlu kılınması ve aksi halde davacının tahliye edilmesi yolunda ka-
rar alınması Yasa ve hukuk kurallarına aykırı bulunduğundan dava konu-
su işlemin iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı tarafından tem-
yiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi.

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA