kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 1394 1985 595 07/11/1985
 
1) İHBARNAMELERİN TEBLİĞ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İLANEN TEBLİGAT
TA YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI,
2) MİRASÇILARA İNTİKAL EDEN VERGİ BORCUNUN MİRASÇILARDAN, MİRAS HİSSE-
LERİ ORANINA GÖRE DÜZENLENECEK ÖDEME EMRİYLE İSTENEBİLECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık: sattığı taşınmaz nedeniyle salınan kusur cezalı Gayrimen-
kul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergisi borcuna ilişkin ödeme emrini
iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden oluşmakta-
dır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107.maddesi Maliye Bakanlığının tebliğ
leri posta yerine memur vasıtasıyla yaptırmaya yetkili olduğu, bu mad-
de hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulacağı
belirtilmiş olup tebliğin nasıl yapılacağını düzenleyen 102.maddenin
son fıkrasında da muhatabın bilinen adresinde bulunmaması halinde kom-
şularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri
veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyetin tebellüğ ilmü-
haberine yazılarak tarih ve imza konulmak hazır bulunanlara da imza-
latılması suretiyle tesbiti, tebligat yapılmazsa 103.madde uyarınca
ilanen tebliğ yapılması gerekmektedir.
Dava ve temyiz dosyalarındaki belgelerin incelenmesinden memur vasıta-
sıyla yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu ve mahalle muhtarına
şerh verildiği anlaşılmış olup 103.maddeye göre yapılan ilanen tebli-
gatta kanuna aykırılık bulunmamaktadır.
Ancak; mükellef adına düzenlenerek kızına tebliğ edilen ödeme emrine
karşı kızı tarafından açılan davaya ait dilekçeden mükellefin 7.2.1984
gününde vefat ettiği anlaşıldığından, 213 sayılı kanunun 12.maddesi
ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmiş kanuni ve mansup
mirasçılarına geçer. Ancak mirasçılardan herbiri ölümün vergi borçla-
rından herbiri ölümün vergi borçlarından miras hisseleri nisbetinde
sorumlu olur.
372.maddede ki "ölüm halinde vergi cezası düşer" hükümleri uyarınca
mükellef adına tahakkuk ederek mirasçılara intikal eden vergi borcunun
mirasçılardan miras hisseleri oranına göre düzenlenecek ödeme emirle-
riyle istenilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesi kararı sonucu itiba
riyle diğer mirasçılar yönünden isabetli ise de ödeme emri tebliğ edi-
len davacı mirascı yönünden isabetli görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, davacı his
sesi yönünden ödeme emrinin tasdikine, diğer mirasçılara ait kısmının
mirasçıların hisseleri oranından yeniden ödeme emri düzenlenmek üzere
iptaline, kusur cezasının 213 sayılı Kanununun 372.maddesi uyarınca
kaldırılmasına, karar verildi.(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA