kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 358 1998 426 25/06/1999
 
KİMYEVİ GÜBRE BAYİLİĞİ YAPAN VE TÜM SATIŞLARI FATURALI OLAN DAVACININ
UYGULADIĞI FİYATLARIN BAYİİ OLDUĞU KURUM TARAFINDAN BELİRLENEN AZAMİ
SATIŞ FİYATLARI OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA BEYAN EDİLEN GAYRİSAFİ KA-
ZANÇTA DÜŞÜKLÜK BULUNMADIĞI HK.<
Kimyevi gübre bayii olan davacının 1993 yılında beyan ettiği gayrısafi
kazancın ortalama kar haddi esasına göre düşük bulunması nedeniyle a-
dına ikmalen gelir vergisi, geçici vergi ve ekonomik denge vergisi sa-
lınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi,
... günlü, ... sayılı kararıyla tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danış-
tay Üçüncü Dairesi, ... günlü, ... sayılı kararıyla; gayrısafi kazanç-
taki düşüklüğün izah edilmiş sayılması için satışların tamamının gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerine faturalı olarak yapılması, fatura-
ların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun fatura düzenine ilişkin hükümle-
rine uygun olarak düzenlenmesi ve karşıt incelemeye elverişli bulunma-
sı gerektiği, amillerince belirlenen kar oranına göre kazanç beyan et-
mek durumunda olan davacının, satış yaptığı çiftçilerin gelir veya ku-
rumlar vergisi mükellefi olduğunu ve faturaların karşıt incelemeye el-
verişli bulunduğunu ıspat etmesi gerektiği, ispat külfeti tersine çev-
rilerek, çiftçilere yapılan satışların faturalı olmasının yanında, bu
faturaların karşıt incelemeye elverişli olmadığı yolunda idarece ya-
pılmış bir tespit bulunmadığından söz edilerek tarhiyatın kaldırılma-
sına ilişkin vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmediği gerek-
çesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü, ... sa-
yılı kararıyla; Davacının tarh dönemine ait tüm alış ve satışlarının
faturalı olduğu, bu faturalara dayanılarak Devletten destekleme aldık-
larını iddia eden davacının bu iddialarını geçersiz kılacak hiçbir
tespit ve araştırma yapılmadan izah sebebi yerinde görülmeyerek ikma-
len yapılan tarhiyatın hukuka uygun bulunmadığı, Türkiye Zirai Donatım
Kurumunun peşin satışlarda % 8, vadeli satışlarda % 4 kar marjı belir-
lediğinin bildirildiği, davacı şirketin satışlarının ne kadarının va-
deli ne kadarının peşin olduğu yolunda bir inceleme de yapılmadığı ge-
rekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edil-
miş, % 8 bayi kar oranı dikkate alınarak yapılan tarhiyatın yasaya uy-
gun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Davacının 1993 takvim yılında beyan ettiği gayrısafi kazancın,
üretici firmanın belirlediği kar oranına göre beyanı gerekenden düşük
bulunması nedeniyle uygulanan tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar
kararı temyiz edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun vergilendirme döneminde yü-
rürlükte bulunan 111 inci maddesinin birinci fıkrasında; kısmen veya
tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların göster-
dikleri gayrısafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tespit olunan
ortalama kar hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet bedeline
uygulanması suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde,
beyan edilen gayrısafi kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarla-
rın ikmalen vergi tarhına esas alınması kabul edilmiş, üçüncü fıkra-
sında ise bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tespit edilen
gayrısafi kazanç düşüklüğü nedeniyle mükellefin verdiği izahatın ye-
terli görülmemesinin şart olduğu kurala bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanununa göre belirlenerek 30.4.1992 günlü ve 21214
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ortalama Kar Haddi Cetvelinin 5132
nci pozisyonunda, kimyasal gübre alım satımı için % 12 kar haddi be-
lirlenmiş ve parantez içinde, kar oranının resmi kuruluşlarca veya
amillerince belirlenmesi halinde cetvelde yer alan oranın değil, be-
lirlenen bu oranın uygulanması öngörülmüştür.
Dosyadaki izaha çağırı ve yanıt yazılarıyla diğer belgelerden;
... Gübre Pazarlama ve Terminalcilik Anonim Şirketinin bayii olan da-
vacının 1993 yılında satışını yaptığı kimyevi gübrenin maliyet bede-
line ortalama kar haddi oranı uygulanarak bulunan gayrisafi kazanca
göre beyanında görülen düşüklüğün açıklanmasının istendiği, izah di-
lekçesinde ise satışların bayi sıfatıyla ve belirlenen kar oranı ü-
zerinden kısmen çiftçilere, kısmen gelir ve kurumlar vergisi mükel-
leflerine yapıldığı belirtilerek bu satışlara ait 79 faturanın eklen-
diği, tüm satışların faturalı olduğunun açıklandığı, bu izah kısmen
yeterli görülerek kimyevi gübre satışı yapan bayiler için ... Gübre
Pazarlama ve Terminalcilik Anonim Şirketinin % 5 - % 8, T.Zirai Dona-
tım Kurumunun ise % 8 kar oranı bildirimleri dikkate alınarak çiftçi-
lere yapılan satışlara % 8 kar oranı üzerinden dava konusu tarhiyatın
uygulandığı anlaşılmaktadır.
Tüm satışları faturalı olan davacının ticaretini yaptığı emtia-
nın türü ve bayisi olduğu kurum tarafından belirlenen fiyatların azami
satış fiyatı olduğu dikkate alındığında tarhiyatın kaldırılması yolun-
daki kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verildi. YÖ/ES

(DAN-DER; SAYI: 102)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA