kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 1724 1989 569 08/05/1991
 
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLMAYAN İLGİLİNİN ASTSUBAY SINIF OKULUNDA
GEÇEN HİZMETLERİNİN 5434 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE BORÇLANDIRILAMA-
YACAĞI HK.<
Davacının Astsubay sınıf okulunda geçen süresinin 2168 sayılı Kanunun
4.maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 1.madde gereğince borç
landırılarak fiili hizmetinden sayılması isteminin reddine ilişkin da-
valı idare işlemini iptali istemiyle açılan dava sonunda; 2168 sayılı
Kanunun 4.maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 1.maddenin 2.
fıkrası hükmünden de anlaşılacağı üzere astsubayların astsubay sınıf
okullarında geçen sürelerini borçlanabilmeleri için halen astsubay ya-
da astsubaylıktan emekli veya halen sandığa tabi bir görevde çalışmak-
ta, yani Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olması gerektiği, adı ge
çenin ise halen Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir işyerinde çalıştı-
ğı anlaşıldığından, borçlandırılma isteminin reddi yolundaki işlemde
mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar ve-
ren İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.


BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:84-85)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA