kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1998 2338 1998 794 07/05/1998
 
KIZILIRMAK DELTASININ RUHSATSIZ YAPILAŞMADAN VE EVSEL ATIKLARIN YARA-
TACAĞI KİRLİLİKTEN KORUNMASI AMACIYLA ALT ÖLÇEKLİ ÇALIŞMALARIN TAMAM-
LANMASINA KARAR II.DERECE DOĞAL SİT OLARAK İLAN EDİLMESİNDE MEVZUATA
AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Samsun İdare Mahkemesinin 1997/1193 sayılı kararının usul ve yasaya
aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, Samsun-Sinop karayolunun kuzeyinde kalan Kızılırmak Del-
tası'nın bir bölümünün 1.derece doğal sit alanı olarak belirlenmesine,
bu alan içinde belediye ve orman sınırları, ağaçlık alan sınırları ve
yerleşim yerlerinin yeraldığı haritanın 1 ay içinde kurala sunulması
gerektiğine, sözkonusu haritaların kurulca incelenmesinden sonra bu a-
lan içerisinde II ve III.derece doğal sit alanları oluşturulabileceği,
ilan edilen bu alanda izinsiz yapılaşmaların yıktırılmasına, yapanlar
hakkında yasal kovuşturma açılmasına, sonucundan kurula bilgi verilme-
sine, Kızılırmak Deltası'nın batı kesimi için kurulca daha sonra be-
lirlenecek bir tarihte inceleme yapıldıktan sonra bir sonuca varılabi-
leceğine ilişkin hususları kapsayan Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kurulunun ... günlü, ... sayılı kararının iptali istemiyle
açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay 6.Dairesinin 1997/2807 sayılı
bozma kararına uyularak, uyuşmazlık konusu kararla aynı tarihte alınan
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1909 sayılı
karayla I.derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Kızılırmak Deltası'nın
UNESCO Dünya Doğa ve Kültür Mirası listesinde yer alması için gerekli
girişimlerde bulunulmasına karar verildiği, yerinde yaptırılan keşif
ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da önemi ve korunma-
sının gerekliliği kabul edilen ve Türkiye'nin Karadeniz Bölgesindeki
en büyük sulak alanını oluşturan,içinde 308 kuş türünü barındıran,
bitki florası,hayvan faunası ve biyolojik çeşitlilik yönünden zengin,
yöresel rekreasyon açısından doğal bir yerleşim ortamını oluşturan Kı-
zılırmak Deltası'nın ruhsatsız yapılaşmadan ve evsel atıkların oluştu-
racağı kirlilikten korunması, doğal dengesinin ve dokusunun bozulmama-
sı için alt ölçekli bilimsel çalışmaların tamamlanmasına kadar olan
süreci içerecek şekilde ve bir önlem olarak tesis edilen dava konusu
kurul kararında kamu yararına aykırılık görülmediğinden yasal dayanak-
tan yoksun bulunan davanın reddine karar verilmiş; karar davacı bele-
diye tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize
konu Samsun İdare Mahkemesinin 1997/1193 sayılı kararında, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan
bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde gö-
rülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:98) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA