kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1988 2827 1987 4642 13/12/1988
 
YÖNETİMİNDE SAĞLANAN VEYA İTHAL OLUNAN MAL VE HİZMETLERE AİT OLUP, FA-
TURA VE BENZERİ BELGELERLE TEVSİK EDİLEN KDV'NİN AYNI YIL İÇİNDE OLMAK
ŞARTI İLE DEFTERE GEÇ KAYDEDİLMESİNİN İNDİRİMDEN YARARLANMASI ENGELLE-
MEYECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, 1985 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerinin incelen-
mesi sonucunda, indirilen katma değer vergilerinin, kanuni defterlere
kaydedilmediğinin tesbit edildiğinden bahisle yükümlü kurum adına salı
nan katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasını onayan Vergi
Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 34.maddesinin 1.fıkrasında
"yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma
değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu
üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kayde-
dilmek şartı ile indirilebilir." hükmü yer almıştır.
Söz konusu madde hükmü ile, Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapı
labilmesi iki koşula bağlanmış bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, in-
dirim konusu yapılacak verginin alış faturası veya benzeri belgeler
ile gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gözterilmiş olması, ikincisi, sözü
edilen belgelerin, kanuni defterlere kaydedilmiş bulunmasıdır.
Olayda, yükümlü kurumca, Mayıs 1985 dönemi katma değer vergisi beyan
namesinde indirilen, yurt içinden sağlanan mal ve hizmetlere ait katma
değer vergisinin alış faturası ve benzeri belgelerle teşvik edilmesine
rağmen, bu belgelerin, kasa defteri dışındaki kanuni defterlere, şir-
ket nezdine vergi incelemesinin yapıldığı 11.10.1985 tarihine kadar iş
lenmediği çekişmesizdir. Ancak Yükümlü şirket, gerek dava ve gerekse
temyiz dilekçelerinde, söz konusu belgelerin, vergi incelemesini taki-
ben, kanuni defterlere işlendiğini öne sürmekte, Vergi Dairesi Müdürlü
ğü ise bu hususun aksini iddia ve tevsik etmemektedir.
Bu durumda, anılan belgelerin, 1985 yılında bütün kanuni defterlere iş
lendiğinin ve yukarıda açıklanan madde hükmü uyarınca da, yükümlü kuru
mun, katma değer vergisi indirim hakkının bu yıl içinde doğduğunun ka-
bulü zorunludur.
Diğer taraftan katma Değer Vergisinde, vergi indirimi, mükellefiyete
bağlı bir görev ve hak olduğundan, sadece belgelerin bütün defterlere
aynı takvim yılı içinde geç yazılması, mükelleflere kanunen tanınan bu
hakkın ortadan kaldırılmasına neden olamaz.
Bu nedenle, yükümlü kurum indirim konusu yaptığı katma değer vergisine
ilişkin belgeleri 1985 yılında kanuni defterlerine kaydettiğine göre,
tarhiyatın yapıldığı sırada indirim hakkı bulunduğundan vergi aslının
onanmasında isabet görülmemiştir.
Ancak, yükümlü, katma değer vergisi indirim hakkı bulunmadan daha önce
ki dönemlerde bu hakkını kullanmakla; bu dönemler için 213 sayılı Ver-
gi Usul Kanununun 341.maddesinin 2.fıkrasında yazılı "sair suretlerle
verginin noksan tahakkuk ettirilmesine" neden olduğundan, olaya ceza
uygulanması yerinde ise de; olayın oluş şekli ve yükümlünün vergi ka-
çırma kastı bulunmaması nedeniyle olaya kaçakçılık cezasının uygulanma
sı ve bunun mahkemece tasdik edilmesinde de isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, vergi as-
lının terkinine, kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesi sure-
tiyle onanmasına karar verildi. (DAN-DER; SAYI;74-75) RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA