kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1989 8 1988 157 10/02/1989
 
DİLEKÇE RET KARARLARININ NİHAİ KARAR NİTELİĞİ TAŞIDIĞI, BUNLARA KARŞI
İTİRAZ VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULABİLECEĞİ, BU YOLLARA BAŞVURMANIN, YE
NİLEME SÜRESİNİ DURDURMAYACAĞINDAN SÖZ EDİLEREK DAVANIN SÜRE AŞIMI NOK
TASINDAN REDDİNE DE YASAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. <
Uyuşmazlık, istihsal vergilerinin düzeltme yolu ile iadesi isteminin
reddine ilişkin Vergi Dairesi işleminin iptali istemiyle açılan davaya
ait dilekçeyi reddeden Vergi Mahkemesi kararının Bölge İdare Mahkemesi
nin kararıyla onanması ve dilekçenin yenilenmesi üzerine davayı süre
aşımından reddeden Vergi Mahkemesinin kararını yeniden karar verilmek
üzere bozma Danıştay Yedinci Dairesi kararı üzerine ilk kararda ısrar
edilmesine ilişkin Vergi Mahkemesi Kararının bozulması isteminden iba-
rettir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45.maddesinin 1.fıkrasında
"İdare ve Vergi mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği nihai karar-
lara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, Mahkemenin bulunduğu
yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine itiraz
edilebileceği" hükme bağlanmıştır.
İdari Yargı Mercilerinin ara kararları, yargılama esnasında verdikleri
araştırmaya (işlem dosyası, bilgi,belge isteme, keşif, bilirkişi ince
lemesi yapma gibi...) veya tarafların hukukunun zayi olmaması için uy-
gun gördükleri (yürütmenin durdurulması gibi...) önlemlere ilişkin o-
lanlardır. Nihai karar niteliği ise, idari yargı mercilerinin yalnızca
uyuşmazlığın esasını çözen kararlarına hasredilemez. Davayı uyuşmazlı-
ğın esasına girmeksizin herhangi bir şekilde sonuca bağlayan (görev,
ehliyet, süre ve dilekçe yönünden ret veya" karar verilmesine yer olma
dığı" denilerek alınan kararlar gibi ...) veya dava esnasında ortaya
çıkan bir olayı sonuçlandırmak için (bir hakımın reddi isteğinin kara-
ra bağlanması gibi ...) verilen ve idari yargı merciinin bir daha Ka-
nun yolları dışında ele alamayacağı ve değiştiremiyeceği kararların da
nihai karar kapsamında sayılmaları gerekir.
DIğer taraftan, 2577 sayılı Kanunla Danıştay'ca verilen dilekçe ret ka
rarlarına karşı düzeltme yoluna başvurulmasına cevaz verilmemiş olması
ile kıyaslama yoluna gidilerek ilk derece Mahkemelerinin dilekçe ret
kararlarına karşı itiraz veya temyiz yoluna başvurulamayacağı kabul
edilemez. Zira kararın düzeltilmesi ve itiraz ile temyiz yolları fark-
lı müesseselerdir. Kaldı ki 2577 sayılı Kanunun 15.maddesinin 4.fıkra-
sındaki düzenleme, idare ve vergi mahkemelerince verilen dilekçe ret
kararlarına karşı itiraz veya temyiz yoluna başvurulabileceğini göster
mektedir. Dolayısıyle dilekçe ret kararlarının da ara kararı değil ni-
hai karar niteliği taşıdığı bunlara karşı itiraz ve temyiz yoluna baş-
vurulabileceğinin kabulü zurunludur.
Bu itibarla uyuşmazlık konusu olayda mahkemenin dilekçe ret kararı üze
rine Bölge İdare Mahkemesince yerinde görülmeyen itirazın reddi yolun-
da karar verildiğinden, 2577 sayılı kanunun 45/5 maddesine göre kesin
nitelik taşıyan bu kararın tebliği üzerine de süresi içinde mahkemeye
başvurulduğu anlaşıldığından davanın mahkemece süre aşımından reddine
ilişkin ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Vergi Mahkemesi kararı
nın bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77) RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA