kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 1703 1990 1703 11/10/1990
 
GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR İÇİN TAPU TAHSİS
BELGESİ DÜZENLENİP DÜZENLENEMEYECEĞİ VE İKAMETGAHI BAŞKA BİR YERDE
OLAN DAVACI ADINA YAZLIK EV İÇİN TAPU TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİNİN
YASANIN AMACIYLA NE ÖLÇÜDE BAĞLADAŞABİLDİĞİ HUSUSLARININ MAHKEMECE İN-
CELENEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, Davacı adına düzenlenen tapu tahsis belgesinin tapu kütüğünden
terkinine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince
2981 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde, gecekonduda hak sahibi
olmak için belirlenen diğer şartların yanında belediye ve mücavir alan
sınırı içerisinde ev yapmaya uygun arsaya veya bir ev veya apartmanın
bağımsız bir bölümüne sahip olmamak gerektiğinin esas alındığı, o be-
lediye ve mücavir alan sınırı dışında sahip olunabilecek arsa veya
apartman için aksi yönde herhangi bir hükme yer verilmediği, bu hüküm-
lerin gecekondu hak sahibinin bu yapısında oturma zorunluluğunu da ge-
tirmediği, uyuşmazlık konusu olayda da ilgili yasa ve yönetmelik hü-
kümlerine göre davacının gecekonduda hak sahibi olduğu, sayfiye evi
ayrımı yapılmadığı, burada daimi ikametgah zorunluluğu da bulunmadığı
gibi dava konusu evin bulunduğu belediye sınırları içerisinde başka
evi olduğu hususu da davalı idarece ileri sürülmediğinden 2981 sayılı
yasa kapsamına girdiği anlaşılan yapı hakkında tapu tahsis belgesi ve-
rilmesi yolunda tapuya konulan şerhin kaldırılması yolunda tesis edi-
len işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal
edilmiş ve bu karar davalı idare ve davalı idare yanında davaya katı-
lan tarafından temyiz edilmiştir.
2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik 10.maddesinde bu ka-
nun hükümlerine göre hazine, belediye il özel idaresine ait veya Va-
kıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde ge-
cekondu sahiplerince yapılmış yapıların 12.madde hükümlerine göre tes-
bit ettirildikten sonra kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sa-
hibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin be-
yanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "tapu tahsis belgesi" verile-
ceği kurala bağlanmıştır.
Bu maddeden anlaşılacağı üzere, tapu tahsis belgesi ancak hazine, be-
lediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce idare
edilen arsa veya araziler üzerindeki yapılar nedeniyle verilebilmekte-
dir.
Öte yandan, 2981 sayılı yasa ile kanun koyucu konut ihtiyacının karşı-
lanması amacıyla yapılan yapıların (gecekonduların) tapu tahsis belge-
sine bağlanarak arsası ile birlikte yasallaştırılarak korunmasını
amaçlamıştır.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, herne kadar üzerine ruhsatsız yapı yapı-
lan taşınmazın mülkiyeti 28.10.1984 tarihi itibariyle Maliye Hazinesi-
ne ait görünüyorsa da tapu tahsis belgesinin düzenlendiği 24.10.1986
tarihinde Maliye hazinesi ile taşınmazın zilye-di olduğunu ileri süren
Yaşar Büküşoğlu arasında tapu iptali ve tescil davasının devam ettiği
daha sonra temyiz aşamasında ibraz edilen 21.6.1990 günlü tapu ile de
taşınmazın Yaşar Büküşoğlu adına tapuya tescil edildiği, bu arada da-
vacı adına mülkiyeti yukarıda belirtildiği üzere ihtilaflı olan taşın-
maz üzerine izinsiz olarak yapılan yazlık ev için tapu tahsis belgesi
düzenlendiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ta-
pu tahsis belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği ve ikametgahın İzmir
olduğu dosyadaki çeşitli belgelerle açık olan davacı adına yazlık ev
için tapu tahsis belgesi düzenlemesinin yasanın amacıyla ne ölçüde
bağdaşabildiği hususlarının yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler
gözönüne alınarak yeniden incelenip bir karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar ve-
rildi.

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA