kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 850 1993 5720 17/02/1994
 
233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAMENİN 57.MADDESİ UYARINCA, YEM SANAYİ A.Ş.'NİN BANKADA BULUNAN MEV-
DUATLARI ÜZERİNDE TESİS EDİLEN HACİZ İŞLEMİNDE YASAYA AYKIRILIK BULUN-
MADIĞI HK.<
Vadesinde ödenmeyen amme alacağının tahsili amacıyla davacının bankada
bulunan mevduatları üzerinde haciz işlemi tesis edilmiştir. Ankara 5.
Vergi Mahkemesi 6.7.1993 günlü ve 1993/1112 sayılı kararıyla; 6183 sa-
yılı Kanunun 70.maddesinin birinci fıkrasında devlet malları ile husu-
si kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların haczedilemeye-
ceğinin belirtildiği, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki
Kanun Hükmündeki Kararnamenin 57.maddesinde de, teşebbüsün taşınır ve
taşınmaz her türlü mallarının haczedilemeyeceğinin ifade edildiği, bir
kamu iktisadi teşebbüsü olan davacının bankada bulunan mevduatına ha-
ciz işlemi uygulanmasının anılan hükümler karşısında mümkün olmadığı
gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir. Vergi Dairesi Müdürlü-
ğü, ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla davacının banka mev-
duatı üzerine konulan haciz işleminin yasaya uygun olduğunu ileri sü-
rerek kararın bozulmasını istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.

(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA