kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 1674 1996 5422 07/05/1998
 
TECİL FAİZİNİN HESABI AÇIK BİR VERGİLENDİRME VEYA HESAP HATASI OLUŞ-
TURMADIĞINDAN DÜZELTME HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Davacı kurumun tecil edilen gelir (stopaj) vergisi borcuna ait tecil
faizinin hesaplanmasında yılın 365 gün yerine 360 gün olarak kabul e-
dilmesi sonucu fazla tahakkuk ettirilerek tahsil edilen paranın iadesi
istemiyle düzeltme şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına yapılan başvuru-
nun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 116. maddesinde, vergi hatasının, vergiye müteal-
lik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız
yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlandı-
ğı, 117. maddesinde de, hesap hatalarının, matrah hataları, vergi mik-
tarında hatalar, verginin mükerrer olması şeklinde belirtildiği, olay-
da, tecil faizi hesaplanırken, yılın 365 gün yerine 360 gün olarak
dikkate alınması suretiyle faizin fazla hesaplanmasının vergilendirme
hatası teşkil ettiği, her ne kadar idarece yapılan uygulama 372 seri
nolu Tahsilat Genel Tebliğinin 6. maddesinde verilen örnekte belirti-
len açıklamaya uygun ise de, bu açıklamanın 6. maddede yer alan tecil
faizinin amme alacağının tecilli sayıldığı tarihten itibaren ödenecek
tahsilat miktarına günlük olarak uygulanacağı yolundaki hükme uygun
bir açıklama olmadığı, tebliğdeki asıl kuralın nasıl uygulanacağı yo-
lunda ilgililere yol gösteren farazi bir hesaplama tarzının tebliğ
hükmü niteliğinde kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle kabul ede-
rek fazla tahakkuk ettirilerek tahsil edilen tecil faizinin davacı ku-
ruma ret ve iadesine karar veren İçel İkinci Vergi Mahkemesinin
8.2.1996 gün ve 1996/74 sayılı kararının; bankacılık teamülüne uygun
olarak 360 gün üzerinden tecil tarihi ile taksit miktarının ödendiği
tarihe kadar geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanan miktarlarda
isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116. maddesinde vergi hatası,
vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yü-
zünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması ola-
rak tanımlanmış, aynı kanunun 117. maddesinde matrah hataları, vergi
miktarında hatalar ve verginin mükerrer olması "hesap hataları" ola-
rak, 118. maddesinde de, mükellefin şahsında, mükellefiyette, mevzuda
ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hata "vergilendirme hataları"
olarak ifade edilmiştir.
Dava konusu olayda, davacı kurumun tecil edilen gelir (stopaj)
vergisi borcuna ait tecil faizinin hesaplanmasında yılın 365 gün yeri-
ne 360 gün olarak kabul edilmesi sonucu fazla tahakkuk ettirilerek
tahsil edilen paranın iadesi istemiyle, düzeltme şikayet yoluyla yapı-
lan başvurunun reddi üzerine dava açıldığı anlaşılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 124. maddesi uyarınca düzeltme
şikayet yoluna başvurulabilmesi için ortada açık bir vergi hatası bu-
lunması gerekmektedir.
Tecil faizinin, yılın 360 gün olarak kabul edilerek hesaplanma-
sı, sözü edilen maddelerde tanımlandığı şekilde açık bir vergilendirme
veya hesap hatası oluşturmadığından olaya düzeltme hükümlerinin uygu-
lanması olanaksızdır. Bu nedenle mahkemece uyuşmazlığın vergi hatası
kapsamında bulunmadığı gözetilmeden işin esasına girilerek fazla ta-
hakkuk ettirilerek tahsil edilen tecil faizinin red ve iadesi yolunda
verilen kararda yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İçel İkinci
Vergi Mahkemesinin 1996/74 sayılı kararının bozulmasına, karar veril-
di. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:98)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA