kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 56 1987 1605 19/01/1988
 
İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YARGI KARARIYLA SAPTANMAMIŞ OLMASININ BU
İŞLEM NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLMESİNİ GEREKTİRME-
DİĞİ, DAVACILARDAN BİRİSİ DAVA DEVAM EDERKEN ÖLDÜĞÜNDEN ESAS HAKKINDA
KARAR VERİLİRKEN VE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLİRKEN DAVACININ DAVA
KONUSU YAPIDAKİ PAYININ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI İCABETTİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerindeki yapının yıktırılması nedeniyle uğranıldığı
öne sürülen zararın tazmini isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, il-
gililerin idarenin yaptığı işlemler nedeniyle doğduğunu iddia ettikle-
ri zararların tazmini isteyebilmeleri için, işlemin hukuka aykırı olma
sı, idarenin işlem tesisinde hizmet kusurunun bulunması ve işlemle za-
rar arasında illiyet bağının bulunması gerektiği, dava dosyasının ve
mahkemenin 1986/193 esas sayısında kayıtlı dosyanın incelenmesinden;
davacının yapısının 24.5.1985 günlü rapora dayanılarak yıktırıldığı,
davacının bu raporun iptali istemiyle açmış olduğu davanın süre yönün-
den reddedilmesi nedeniyle işlemin hukuka aykırılığı, dolayısıyla dava
cının haklılığı belirlenemediğinden tazminat istemine dayanak yapılma-
sının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve
bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 12.maddesinde; ilgililerin
haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare
ve Vergi Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve
tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal dava
sı açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın
veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği ve
ya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihin-
den itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri kurala
bağlanmış olup, işlemin hukuka aykırılığının yargı kararı ile saptanma
mış olması bu işlem dolayısıyle açılan tam yargı davasının reddini ge-
rektirmemektedir.
Dava konusu olayda da İdare Mahkemesince işin esasının incelenerek yık
ma işleminin hukuka uygun olup olmadığı belirlenmek suretiyle sonucuna
göre davacının tazminata hak kazanıp kazanmadığı hususunun tesbiti ge-
rekirken, yıkma işlemine karşı açılan davanın süre yönünden reddedilme
si nedeniyle işlemin hukuka aykırılığı belirlenemediğinden tazminat is
temine dayanak yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddi
ne karar verilmesinde usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan davanın devamı sırasında davacılardan Jako Sinon'un öldüğü
davacılar vekilinin 14.3.1986 günlü dilekçesinden anlaşılmakta olup,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26.maddesine göre davayı
takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar bu davacı yönünden
dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve temyiz isteminde
bulunan diğer davacı Niso Sion'la ilgili olarak davanın esası hakkında
karar verilirken ve avukatlık ücretine hükmedilirken bu davacının uyuş
mazlığa konu yapının 1/2 oranında paydaşı olduğunun gözönünde bulundu-
rulması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı İdare mahkemesi kararının
bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA