kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1994 3059 1990 4965 31/05/1994
 
ÜCRET ARTIŞLARINA MAHSUBEN AVANS OLARAK ÖDENEN MİKTARIN GERİ ALINMASI-
NA İLİŞKİN VE ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESİS EDİLEN ÖDEME EMRİNDEN
KAYNAKLANAN VE İNCELENME USUL VE ESASLARI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA BE-
LİRTİLEN UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÜZÜMÜNÜN ADLİ YARGIYA AİT OLDUĞU HK.<
Davalı idarenin, davanın genelgeye ilişkin kısmına yönelik görev ve sü
re itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Davalı idarede sözleşmeli statüde çalışmakta iken 3.8.1989 tarihinde
görevinden istifa eden davacı, ücret artışlarına mahsuben avans olarak
ödenen miktarın kendisinden geri alınmasına yönelik olarak İcra Daire-
si Müdürlüğünce gönderilen ödeme emrinin ve bu geri alma işleminin da-
yanağını oluşturan T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Genelgesinin II.
Bölümünün F/2.maddesinin; istifanın da emeklilik gibi bir hak olduğu-
nu, dava konusu genelgenin müktesep hak kavramına aykırı bulunduğunu,
anılan avansın çalıştığı dönem için ödendiğini, kaldı ki bu ödemenin
hukuken avans değil, çalışmasının karşılığı olan ücret ödemisi olduğu-
nu ileri sürerek iptallerini istemektedir.
T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 5622 sayılı Genelgesinin II.Bölümü-
nün F/2.maddesi Danıştay Beşinci Dairesinin 20.9.1993 günlü, 1993/3218
sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
Bu durumda, aynı konuda yeniden karar verilmesine yer bulunmadığı açık
tır.
Bununla birlikte, idareler tarafından tesis edilen genel düzenleyici
işlemlerin "objektif işlem" niteliği taşıması nedeniyle, bu işlemlerin
iptali yolunda verilen kararların, sözkonusu işlem nedeniyle menfaati
ihlal edilen ilgililer yönünden de aynı hukuki sonucu doğuracağında
kuşkuya yer bulunmamaktadır.
Davanın, İcra Dairesi Müdürlüğünce davacıya gönderilen ödeme emrinin
iptali istemine ilişkin kısmına gelince:
Ücret artışlarına mahsuben avans olarak ödenen miktarın davacıdan geri
alınmasına ilişkin ödeme emrinin İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarın
ca düzenlendiği ve sözü edilen icra takibinin de anılan yasa hükümleri
çerçevesinde yürütüldüğü dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmış
olup; özel hukuk hükümleri uyarınca tesis edilen ödeme emrinden kaynak
lanan ve incelenme usul ve esasları İcra ve İflas Kanununda belirtilen
uyuşmazlığın görüm ve çözümü Adli Yargı Mercilerinin görev alanına gir
diğinden, davanın bu kısmı hakkında esastan karar verilmesine olanak
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın Danıştay Beşinci Dairesi kararıyla iptal
edilen T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Genelgesinin II.Bölümünün
F/2.maddesine ilişkin kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına;
İcra Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen ödeme emrine ilişkin kısmının ise
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15.maddesinin 1/a fıkrası
uyarınca görev yönünden reddine karar verildi.

ŞT/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA