kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 1517 1990 4497 21/05/1992
 
UYUŞMAZLIĞA YOL AÇAN İŞLEMİN NİTELİĞİ İLE DAYANDIĞI NEDENLER VE 2577
SAYILI YASANIN 12. MADDESİ KARŞISINDA DAVACILARIN MİRAS BIRAKANLARIN
AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL DAVASININ, ORTAYA KOYACAĞI HUKUKİ SONUÇLAR NEDENİY-
LE, YALNIZCA ÖLENİ İLGİLENDİRDİĞİNDEN SÖZEDİLEMİYECEĞİ DOLAYISIYLA Mİ-
RASCILARIN İPTAL DAVASINI TAKİP HAKKI BULUNDUĞU HK.<
Davacıların murisi olan ve komiser olarak çalışmakta iken sıkıyönetim
komutanının istemi üzerine görevine son verilen Necati Acar, sıkıyö-
netimin kalkmasından sonra görevine iade idelmesi için yaptığı başvu-
runun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmış; ancak dava
devam ederken ölmesi üzerine mirascıları davacı takip edeceklerini di-
lekçeyle mahkemeye bildirmişlerdir.
İdare Mahkemesince verilen kararla dava konusu işlemin iptalinin sade-
ce öleni ilgilendirmesi nedeniyle mirascılarının bu davayı takip hakla
rı bulunmadığı, mirascıları maddi haklar ilgilendirdiğinden adı geçen-
lerin özlük ve emeklilik hakları yönünden dava açma hakları bulunduğu,
bu isteğinde ancak ayrıca açılacak bir tazminat davasında incelenebile
ceği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26/2.mad
desi uyarınca dilekçe iptal edilmiştir.
Davacıların temyiz başvurusu Danıştay 5. Dairesince verilen 1990/1106
sayılı kararla reddedilerek idare mahkemesi kararı onanmıştır.
Davacılar Dairemiz kararının düzeltilerek mahkeme kararının bozulması-
nı istemektedirler.
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) ben-
dine uygun görüldüğünden, Dairemizce verilmiş karar kaldırılarak uyuş-
mazlığın esası yeniden incelendi.
2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununun "İptal ve Tam Yargı Dava-
ları" başlığını taşıyan 12. maddesi, ilgililer haklarını ihlal eden
bir idari işlem dolayısıyla Danıştay ve İdare ve Vergi Mahkemelerine
doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını
birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın
karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına
başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası
sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süre-
si içinde tam yargı davası açabilirler..." hükmünü taşımakta; aynı ya-
sanın "Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik" başlığını taşı-
yan 26. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında da "Dava esnasında ölüm veya
herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik
olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; ger-
çek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirascılar aleyhi-
ne takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili
mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş
ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır
Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir." hükmü
ne yer verilmektedir.
Uyuşmazlığa yol açan işlemin niteliği ile dayandığı nedenler ve 2577
sayılı Yasanın 12. maddesi karşısında davacıların miras bırakanlarının
(murislerinin) açmış olduğu iptal davasının, ortaya koyacağı hukuki so
nuçlar nedeniyle, yalnızca öleni ilgilendirdiğinden sözedilemiyeceği
açıktır. İptal davasına konu edilen idari işlem hakkında verilecek ka-
rarın, mirascıların yukarıda sözü edilen 12. madde uyarınca açabilecek
leri tam yargı davasını esastan etkileyecek bir hukuksal değere sahip
olduğu, dolayısıyla davacıların bu davayı takip etmekte maddi açıdan
da yakın menfaat ilişkilerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Her ne kadar sö-
zü edilen madde hükmüne göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılma-
sı olanak dahilinde ise de, ölen kişi sağlığında aynı madde uyarınca
önce iptal davası açmış ve bu davanın karara bağlanması üzerine tam
yargı davası açabilme hakkını saklı tutmuş olduğuna göre varislerinin
davayı kaldığı noktadan takip haklarının bulunduğunu kabul etmek zo-
runludur. Belirtilen hukuksal nedenlerden dolayı, davayı takip hakkı
kendilerine geçenlerin başvuruları üzerine Mahkemece uyuşmazlığın esa-
sı hakkında bir karar verilmesi gerekirken 2577 sayılı Yasanın 25/2.
maddesi dayanak alınmak suretiyle dilekçenin iptaline karar verilmesin
de hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davacıların temyiz isteminin kabulü Ankara 3. İda
re Mahkemesinin 13.3.1989 günlü, E:1986/353, K:1989/538 sayılı kararın
ın 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına
karar verildi.
CP/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA