kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 21 1992 943 15/01/1993
 
BELEDİYE MECLİSİ ÜYE SAYISI 10 OLDUĞUNDAN 5 ÜYE İLE TOPLANIP KARAR VE-
REMİYECEĞİ, BİR ÖNCEKİ TOPLANTIYA İLİŞKİN TUTANAK ÖZETİNİN KABUL EDİL-
DİĞİNİN ANLAŞILMASI NEDENİYLE UYUŞMAZLIK KONUSU KARARIN GEÇERLİ HALE
GELEMİYECEĞİ HK.<
Dava, 187.259 parsel sayılı taşınmazıda kapsayan ve belediye meclisi
kararıyla onaylanan imar planının iptali istemiyle açılmış, İdare Mah-
kemesince 3194 sayılı Yasanın 8.maddesi ile 1580 sayılı yasanın 59.mad
desinde yer alan kurallar açıklandıktan sonra dava dosyasının incelen-
mesinden üye sayısı 10 olan Belediye Meclisinin 1580 sayılı Yasanın
59.maddesine göre 6 üye ile toplanıp karar vermesi gerekirken 5 üye
ile toplanmak suretiyle karar verdiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle dava
konusu işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince
temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kara
rında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık-
rasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.
Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59.mad-
desine Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmelik'in 7.maddesinde toplantıyı
meclis başkanının açmasından sonra katip tarafından bir önceki toplan-
tıda görüşmeye katılan üyelerin isimleri ile oylarını ve okunan belge-
lerin ve verilen kararın özelliğini içeren tutanağın okunacağı, tutana
ğın kabul edilmesinden sonra başkan ile katiplerden biri tarafından im
za edileceği kurala bağlanmıştır.
Temyiz dilekçesine ekli bulunan 14.6.1990 günlü Belediye Meclisi ola-
ğan toplantısına ait 3.birleşim müzakerat tutanağının incelenmesinden
sadece aynı tutanakta yer alan 1 no'lu karar ile yukarıda sözü edilen
yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca bir önceki toplantıya ilişkin tutanak
özetinin kabul edildiğinin anlaşılması nedeniyle aynı kararla 5.6.1990
günlü, 2 sayılı kararın geçerli hale getirildiği yolundaki davalı ida-
rece temyiz dilekçesinde öne sürülen iddianın kabulü mümkün bulunmamak
tadır.
Dıava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Samsun İdare Mahke-
mesinin 19.12.1991 günlü, 1991/1010 sayılı kararının yukarıda belirti-
len gerekçenin de eklenmesi suretiyle onanmasına karar verildi.BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA