kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1993 3794 1992 383 23/12/1993
 
POSTA ÜCRET TARİFESİNİN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE EKSİK HALE GELEN POSTA ÜC-
RETİNİN TAMAMLANMASI HUSUSUNUN DAVACIYA İKİNCİ KEZ BİLDİRİLMESİNE RAĞ-
MEN BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE EKSİKLİK GİDERİLMEDİĞİNDEN DAVANIN AÇILMA-
MIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ HK.<
Oto alım satımı ile uğraşan davacının 1988 takvim yılına ilişkin he-
saplarının incelenmesi sonucunda adına salınan gelir vergisine bağlı
olarak kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı reddeden Mah-
keme kararına karşı yapılan temyiz isteminin kabulü ile kararın bo-
zulmasına karar veren Danıştay Üçüncü Dairesinin 25.3.1991 gün ve
E:1990/2930, K:1991/1227 sayılı kararı üzerine; 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik
6. maddesinin 4 ve 5. fıkralarında; herhangi bir sebeple harcı veya
posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava a-
çılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin ve-
rilmesi veya tamamlanması hususunun daire, mahkeme başkanı veya hakim
tarafından ilgiliye tebliğ olunacağı, tebligata rağmen gereği yerine
getirilmediği takdirde bildirinin aynı şekilde bir daha tekrarlanacağı
harcı veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa da-
vanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ve davacıya tebliğ o-
lunacağının hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden 30.000 liralık
posta ücretinin 30 gün içinde tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde
davanın açılmamış sayılması gerekeceği hususunun ikinci kez bildiril-
mesine ilişkin Mahkeme Başkanlığının 30.7.1991 gün ve 1991/617 sayılı
yazısı davacının kendisine bizzat 15.8.1991 gününde tebliğ edildiği
halde anılan posta ücretinin belirtilen süre içinde tamamlanmadığının
anlaşıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
yukarıda açıklanan madde hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına
karar veren Kayseri Vergi Mahkemesinin 1.10.1991 gün 1991/1097 sayılı
kararının; yeni dava açılması söz konusu olmadığından 2577 sayılı İda-
ri Yargılama Usulü Kanununun 6. maddesinin 4 ve 5. fıkralarının olayda
uygulanamayacağı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Kayseri Vergi Mahkemesinin 1.10.1991 gün ve E:1991/617, K:1991/-
1097 sayılı kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö-
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
A Z L I K O Y U
X-Uyuşmazlık, yükümlü adına yapılan tarhiyata karşı açılan da-
vanın, posta ücretinin tamamlanmaması nedeniyle açılmamış sayılması
yolundaki vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.
Dosyanın incelenmesinden, davanın açıldığı tarihte posta ücre-
tinin tamam olarak verildiği, davanın incelenmesi sonunda Vergi Mahke-
mesinin verdiği kararın Danıştay'ca bozulduğu, bu aşamada ortaya çıkan
30.000 liralık posta ücreti eksikliğinin mükelleften yazı ile iki defa
istendiği, verilen sürede posta ücretinin tamamlanmaması üzerine dava-
nın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
2577 sayılı Yasanın, "Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem "
başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü bendinde, herhangi bir sebeple harcı
veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile da-
va açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin
verilmesi veya tamamlanması hususunun daire, mahkeme başkanı veya ha-
kim tarafından ilgiliye tebliğ olunacağı, tebligata rağmen gereği ye-
rine getirilmediği takdirde bildirimin aynı şekilde bir daha tekrarla-
nacağı, 5. bendinde de, harcının veya posta ücretinin süresi içinde
verilmemesi veya tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına
karar verileceği hükme bağlanmış olup, anılan hükümde eksik harç veya
posta ücreti ile dava açılmasından sözedilmesi nedeniyle, davanın a-
çıldığı tarihte posta ücreti eksikliği bulunmayan olayda, sonradan or-
taya çıkan eksikliğin davanın açılmamış sayılmasını gerektirmeyeceği
açıktır.
Bu nedenle, Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği gö-
rüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.
(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA