kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 145 1988 820 05/02/1990
 
HAKARET SUÇU NEDENİYLE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI İLE AYNI SUÇTAN HÜKÜM
GİYİLMESİ DURUMUNDA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ARASINDA ADİL BİR DENGE
BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; öğretmenine hakaret etmekten dolayı ağır para cezasına hü-
küm giyen öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesinden doğmuştur.
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Ortaokul ile Ortaöğre-
tim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin 5.maddesi (Ç/d) fıkrasında; öğ-
retmenlere hakaret etme eylemi cezasının bir yıl okuldan uzaklaştırma
olduğu belirtilmiş; aynı yönetmeliğin 55.maddesi (5 ve 6) fıkralarında
ise hüküm giyen öğrencilerin okullarıyla ilişkilerinin kesileceği, bu
öğrencilerin isterlerse, sınıf arkadaşları okulu bitirdikten en az iki
öğretim yılı sonra okul dışından bitirme sınavlarına girebilecekleri
kuralı yer almış bulunmaktadır.
Dosyadaki belgelerden davacı öğrencinin sınıfta öğretmenine hakaret et
mekten dolayı yargılandığı, Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile Ondört
bin lira ağır para cezasına hüküm giydiği, öğretmeninde aynı Mahkeme-
nin 6750 lira ağır para cezasıyla cezalandırıldığı, ancak cezanın erte
lendiği; hüküm giydiğinin öğrenilmesi üzerine de davacının, dava konu-
su kararla, okul idaresince anılan Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uya-
rınca ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır.
Davacıya, işlediği hakaret suçu nedeniyle mahkemece verilmiş olan para
cezası; okula devamını herhangi bir şekilde engellemediği halde Yönet-
meliğin 55.maddesindeki kural nedeniyle arkadaşlarının okulu bitirme-
sinden sonra en az iki yıl daha daha okuldan uzak kalmasını gerektir-
mektedir. Aynı davranış nedeniyle ceza davası açılmaması durumunda ise
Okul Disiplin Kurulunca Yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca sadece 1 yıl
süre ile okuldan uzaklaştırma cezası verilebilmektedir.
Bu durumda Yönetmeliğin 55.maddesine göre en küçük bir cezaya mahkum
olan öğrenci çok uzun bir süre öğrenim hakkından yoksun kalmakta hatta
öğrencinin yaş sınırıda Gözönünde bulundurulusa okula devam hakkının
sürekli olarak önlenmesi gibi çok ağır ve adil olmayan bir sonuç doğ-
maktadır.
Bu durumda, disiplin suçu olarak hakaret eyleminin cezası bir yıl süre
ile okuldan uzaklaştırma olduğu halde, sırf hüküm giydiği gerekçesiyle
bu süreyi aşan bir ceza uygulanarak öğrencinin ilişiğinin kesilmesi
suçla ceza ve yönetmelikteki iki kural arasında adil bir denge bulunma
dığını açıkça göstermektedir. Bu durum gözetilmeden davayı reddeden
idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kara-
rının bozulmasına, uyuşmazlığın hukuki niteliği ve dava dosyasında yer
alan bilgi ve belgelerin işin esası hakkında karar vermeye yeterli gö-
rüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin
2.fıkrası uyarınca, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:80)

BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA