kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1965 410 1965 357 18/11/1965
 
HEKİM OLMAYAN KİMSELERİN DE ORTAĞI BULUNDUĞU BİR ŞİRKETİN POLİKLİNİK
AÇMASININ YASAL OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞI HK.(*)<
...........................
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 1219 sayılı Kanu-
nun 1. maddesi hükmüne göre, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet ic-
ra ve herhangi suretle olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Tıp
Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır.
Bu hüküm karşısında, mahiyeti itibarı ile bir muayenehane demek olan
polikliniğin de, ancak tababet icrasına mezun olan kimseler tarafın-
dan açılabileceğinin ve işin, münhasıran kar gayesi ile ele alınacak
bir ticaret konusu yapılamıyacağının, bu itibarla......... hekim olma-
yan şahısların bu faaliyete iştiraklerinin yasaklanmış bulunduğunun
kabulü zorunludur.
Herne kadar, hekim olmayan kişilerin, bir hekim sorumlu müdür tayin
etmek suretiyle, hususi hastane açabilmeleri mümkün bulunmakta ise de
bu, Hususi Hastaneler Hakkındaki 2219 sayılı Kanunun tanıdığı imkana
dayanmaktadır. Esasen hastane işletmeciliğinin, hastaların yatırılarak
tedavisi ve iaşesi zorunluluğu dolayısıyle, nevama, bir otel ve lokan-
ta işletmeciliği tarafı da bulunduğu cihetle, büyükçe sermaye yatırı-
mını gerektirmekte olması karşısında bu yola gidilmesinde bir zaruret
olduğundan buna cevaz verilmiştir.
Bu sebeplerle, hekim olmayan kimselerin de ortağı bulunduğu bir şirke-
tin poliklinik açmasının kanunen mümkün bulunmadığına karar verildi.

Umumi Heyet'in 20.12.1965 gün ve E:65/306 K:65/313 sayılı kararıyla o-
nanmıştır.
SG/ÖB


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA