kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1988 32 1987 977 19/01/1988
 
HAPİS CEZASININ MAHKEMECE AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ NEDENİYLE OR-
TADA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞMEYİ GEREKTİRİR NİTELİKTE BİR HAPİS CE
ZASININ BULUNMADIĞI HK.<
Görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle 5 ay hapis, 5000 lira ağır para
cezası 5 ay süre ile memuriyetten yasaklanma cezası verilen ve hapis
cezası para cezasına çevrilerek, 647 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca
tüm cezaları ertelenen Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığının bil-
dirisi üzerine 1580 sayılı yasanın 91.maddesi uyarınca belediye başkan
lığından düşürülmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararının temyizen in-
celenerek bozulması istenilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden Belediye Başkanının yasa, yönetmelik
kurallarına uymadan belediyeye usulsüz olarak işçi aldığı gerekçesiy-
le, Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile 5 ay hapis, 5000 lira ağır para
cezası, 5 ay süre ile memuriyetten yasaklanma cezası verildiği, mahke-
menin 647 sayılı yasanın 4.maddesi uyarınca hapis cezasını ağır para
cezasına çevirdiği, aynı yasanın 6.maddesi uyarınca da verilen tüm ce-
zaları ertelediği, kararın Yargıtay 4.Ceza Dairesi kararı ile onana-
rak kesinleşmesinden sonra, İçişleri Bakanlığının 1580 sayılı Belediye
Yasasının 91.maddesi uyarınca gereğinin yapılması yolundaki isteği üze
rine temyizen incelenerek bozulması istenilen İdare Mahkemesi kararıy-
la ilgilinin belediye başkanlığından düşürüldüğü anlaşılmaktadır.
1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı yasa ile değişik 91.maddesin
de, belediye başkanlığına seçildikten sonra, seçilme yeterliliğini kay
beden veya görevini kötüye kullanma veya herhangi bir suçtan dolayı en
az altı ay hapis cezası alan belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı
nın bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde verilecek ka-
rarla başkanlıktan düşürüleceği kuralı bulunmaktadır.
Diğer taraftan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Yasanın 4.madde-
sinin 4.fıkrasında 24.4.1987 günlü 19440 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan 3355 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle "uygulamada asıl mah-
kumiyetin, bu madde hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbir
olduğu" kuralı getirilmiştir. Bu durumda, belediye başkanına TCK.240.
maddesi uyarınca verilmiş olan 5 ay hapis cezası, mahkemece 45.000 li-
ra ağır para cezasına çevrilmiş olduğundan ortada 1580 sayılı yasanın
91.maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşmeyi gerektiren nitelik
te bir hapis cezası bulunmamaktadır.
Bu durumda, 647 sayılı yasada yapılan değişiklik gözönünde bulundurul-
madan, ilgilinin hapis cezasına hüküm giydiği gerekçesiyle belediye
başkanlığından düşürülmesi istemini kabul eden idare mahkemesi kararın
da hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına; uyuşmazlı-
ğın hukuki niteliğve dosyada yer alan bilgi ve belgeler için esası
hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargı-
lama Usulü Yasasının 49.maddesi 2.fıkrası uyarınca, 1580 sayılı Yasa-
nın 91.maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesine ilişkin
istemin reddine karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA