kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1990 4201 1989 4263 20/12/1990
 
ASIL BORÇLUNUN SONRADAN DOĞAN VE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ KEFALET KAPSAMI DI
ŞINDA KALAN VERGİ BORCUNDAN, TAŞINMAZINI TEMİNAT OLARAK GÖSTEREN VE KE
FİL OLAN KİMSENİN SORUMLU TUTULMASINA HUKUKEN İMKAN BULUNMADIĞI HK.<
1985 yılı Eylül döneminde yapılan ihracata ilişkin olarak Testaş Tica-
ret ve Sanayi A.Ş.'nin 353.050.000,-lira ve Orteks Dış Ticaret A.Ş'nin
30.530.087,-lira tutarındaki Katma Değer Vergisi iade telebi yerine ge
tirilirken teminat olarak gösterilen ve adı geçen şirketlere ait olan
makine ve demirbaşların yerine teminat olarak değiştirilen davacıya
ait taşınmazı, vergi iadesinin yapıldığının anlaşılması sonucu iade ko
nusu vergi ve buna bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezası miktarı top-
lam 2.126.074.400,-lira amme alacağı için uygulanan ihtayati haciz ne-
deniyle haciz işlemine karşı açılan davayı; davacının, Testaş A.Ş.'nin
353.050.000,-lira ve Orteks A.Ş.'nin 30.530.087,-lira tutarındaki kat-
ma değer vergisi iadesini alabilmeleri için teminat olarak gösterilen
makine ve demirbaşların üzerindeki teminatı çözdürerek kendi adına ka-
yıtlı taşınmazı müteselsil borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla temi-
nat olarak gösterdiği, Borçlar Kanununun 487.maddesinde; kefil borçlu
ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla
veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhte etmişse, alacak-
lının asıl borçluya müracatla rehinleri nakte, tahvil ettirmeden evvel
kefil aleyhine takibat icra edebileceğinin belirtildiği, bu durumda;
davacının taşınmazını teminat olarak göstermesi ve şahsi kefil olması
nedeniyle uygulanan haciz işleminde kanuna aykırılık bulunmadığı gerek
çesiyle reddeden İstanbul 5.Vergi Mahkemesinin 22.6.1989 tarih ve
1989/708 sayılı kararının; taşınmazın teminat olarak gösterilmesine
ilişkin kefalet sözleşmesinde belirtilen tutar kadar müteselsil kefale
tin sözkonusu olduğu, fazlasının istenemeyeceği ileri sürülerek bozul-
ması istenilmektedir.
Testaş Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 1985 yılı Eylül döneminde yaptığı ih
racata ilişkin olarak 531.518.600,-lira katma değer vergisi iadesi is-
teminde bulunduğu, iadesi istenen meblağın 353.050.000.-liralık kısmı-
nın adı geçen şirketin makine ve demirbaşlarını teminat olarak göster-
mesi sonucu iade olunduğu, iade olunan 353.050.000.-lira için teminat
olarak gösterilen makine ve demirbaşlar üzerindeki teminatın davacı ta
rafından 30.5.1986 tarihinde vergi dairesine verilen dilekçe ile kendi
adına tapuda kayıtlı taşınmaz ile değiştirilmesinin istendiği ve Eyüp
Üçüncü Noterliğinin 21.7.1986 tarih ve 4242 yevmiye numarında kayıtlı
taahhütnameye dayanılarak davacı Demsaz Ayşegül Aslıtürk'ü adına kayıt
lı taşınmazın Testaş Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketini teminat olarak
gösterdiği 353.050.000.-liralık makine ve demirbaşlar yerine geçmek
üzere değiştirildiği, vergi dairesince bu miktar için taşınmazın tapu
kaydını haciz şerhi konulduğu, daha sonra, Testaş Anonim Şirketinin al
dığı katma değer vergisi iadesi incelemeye alınarak 29.9.1986 tarihin-
de yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda adı geçen şirkete iade
olunan 531.518.600,-lira katma değer vergisinin fuzulen iade edildiği-
nin anlaşılması üzerine vergi aslı ve buna bağlı olarak kesilmesi gere
ken kaçakçılık cezası toplamı (531.518.600+1.594.555.000)=
2.126.074.400,-lira için davacının teminat olarak gösterdiği taşınmaza
ihtiyati haciz uygulandığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklamalardan anlaşılacağı üzere kefalet ve teminat, Testaş
Ticaret ve Sanayı Anonim Şirketinin iade olunan 531.518.600,-liranın
353.050.000,-liralık kısmı için alınmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Teminat
Hükümleri" ile ilgili bölümünün, "Teminat ve değerlenmesi" başlığı al-
tında düzenlenen 10.maddesinde; teminat olarak kabul edilebilecek de-
ğerler sayılmış olup, anılan maddenin 251 sayılı Kanunla değiştirilen
5.fıkrasında; ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafın-
dan gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müste-
niden haczedilen menkul ve gayrimenkul malların teminat olarak kabul
edilebileceği belirtilmiştir.
Dava konusu olayda, vergi dairesi müdürlüğü tarafından yukarıda anılan
kanun maddesi uyarınca teminat olarak kabul edilen taşınmazın tapu kay
dına da teminat miktarı olan 353.050.000,-lira ile sınırlı olmak üzere
haciz şerhi koydurulduğu dosyada mevcut Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğü
yazısından anlaşılmaktadır.
Bu durumda; asıl borçlunun sonradan doğan ve daha önce verilmiş kefa-
let kapsamı dışında kalan vergi borcundan, taşınmazını teminat olarak
gösteren ve kefil olan kimsenin sorumlu tutulmasına hukuken imkan yok-
tur.
Bu itibarla; teminat kapsamındaki borcun dışında kalan ve vergi incele
mesi sonucu ortaya çıkan vergi borcundan, vergi iadesini alan ihracat-
çı şirket sorumlu olacağı cihetle teminat altına alınan amme alacağın-
dan daha fazla olarak davacı adına uygulanan uyuşmazlık konusu ihtiya-
ti haciz işleminde kanuna uyarlık bulunmadığından vergi mahkemesince
aksi yönde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulüne mahkeme kararının bo-
zulmasına karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA