kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 3408 1995 4627 26/11/1996
 
VALİYE DİSİPLİN AMİRİ SIFATIYLA İÇİŞLERİ BAKANINCA DİSİPLİN CEZASI VE-
RİLEBİLECEĞİ HK.<
Davacıya verilen uyarma cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin Mer-
kez Disiplin Kurulunun 5.4.1994 gün ve 4 sayılı kararının iptali iste-
miyle açılan davayı, Anayasanın 129. maddesi ile 657 sayılı Yasanın
135 ve 136. maddesinin 4. fıkrasının birlikte değerlendirilmesinden,
uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulamayaca-
ğının açık olduğu, dava dosyasının incelenmesinden davacıya verilen u-
yarma cezasına karşı yapılan itirazın reddedildiği anlaşıldığından,
yeniden idari yargı yoluna başvurularak cezanın değerlendirilmesi ola-
nağının bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Ankara 9. İdare Mahkemesinin
... sayılı kararının; İçişleri Bakanının, Valinin disiplin amiri oldu-
ğuna dair yasalarda açık bir hüküm bulunmadığı, Merkez Disiplin Kuru-
lunun, 2. ve 3. dereceden görevlilerden tayin edilen başkan ve üyeler-
den oluştuğu, ayrıca disiplin cezasını teklif eden Müşteşar Yardımcı-
sının, aynı zamanda cezayı tasdik eden Merkez disiplin Kurulunun Baş-
kanı olduğu, bu nedenle disiplin cezasının yetkisiz Bakan tarafından
verildiği, öte yandan, idare hukukunda Valinin tecziyesi ile ilgili
5442 sayılı İl İdare Yasasının 9/A maddesinde " ... Bakanlar, Bakanlar
Kuruluna, Valinin taltif ve tecziyesini teklif edebileceği " kuralının
yer aldığı ayrıca davacının merkeze alınması üzerine, yerel basında
kamu oyunun tepkisel duygu ve düşüncelerine yer verilerek bu arada
kendi açıklamalarının da yayımlamasının ceza verilmesini gerektirmi-
yeceği öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.
maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması ve 657 sayılı Yasanın
135 ve 136. maddenin 4. fıkrasının Anayasanın 128 ve 129. maddelerine
aykırılığından iptali için Anayasa Mahkemesi götürülmesi istemidir.
Uyuşmazlık, davacıya verilen uyarma cezasına yapılan itirazın
reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Merkez Disiplin kurulu kararından
kaynaklanmıştır.
İdare Mahkemesince, Anayasanın 129. ile 657 sayılı Yasanın 135.
ve 136. maddesinin 4.fıkrası uyarınca uyarma ve kınama cezalarına kar-
şı idari yargı yoluna başvurulamıyacağı gerekçesiyle dava reddedilmiş-
tir.
Davacı tarafından, İçişleri Bakanının, Valinin disiplin amiri
olduğuna dair yasalarda açık bir hüküm bulunmadığı, yasal olarak iti-
raz merciinin belirtilmediği ve mevcut olan Merkez Disiplin Kurulu
statüsünün valiyi değerlendirmek için müsait olmadığı gibi yetkili de
olmadığı, uyarma cezasının yok hükmünde olduğu öne sürülerek mahkeme
kararının bozulması istenmektedir.
İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yö-
netmeliğinin 4. maddesinin (a) bendinde, " Bakan, İçişleri Bakanlığı
Merkez, bağlı kuruluşlar ve iller teşkilatında çalışan bütün memurla-
rın disiplin amiridir." aynı maddenin 3.fıkrasında da " Bakan ... ba-
şında bulundukları teşkilatta görevli bütün memurlar üzerinde disiplin
amiri sıfatıyla haiz bulundukları yetkileri doğrudan kullanabilirler,
anılan Yönetmeliğin 15.maddesinin 1. fıkrasında ise, " Disiplin ceza-
larından uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları Bakan ve ekli cetvel-
de ünvanları belirtilen disiplin,üst disiplin, en üst disiplin amirle-
ri tarafından verilir. " hükümleri yer almış olup bu hükümler karşı-
sında, davacının, İçişleri Bakanının, Valinin disiplin amiri olduğuna
dair açık bir hüküm bulunmadığı ve disiplin cezası verme yetkisi olma-
dığı yolundaki iddiaları hukuki dayanaktan yoksun bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 135. maddesinin 1. fıkra-
sında, " Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezala-
rına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin ku-
rullarına yapılabilir. " 136. maddesinin 3. fıkrasında ise, "itiraz e-
dilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu
kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz." hükümleri yer al-
dığından, davacının itiraz merci"nin yasal olarak belirtilmediği iddi-
ası da hukuki dayanaktan yoksundur.
Öte yandan, İl İdaresi Kanununun 9/A maddesinde yer alan " Ba-
kanlar, Valiler hakkında Bakanlar Kuruluna, taltif ve tecziye tekli-
finde bulunabilir hükmü, Disiplin Amiri olan İçişleri Bakanı dışındaki
diğer Bakanlar yönünden uygulanabilecek yasal düzenlemedir.
Bu durumda, yukarıda yer alan hükümler uyarınca davacı Vali
hakkında disiplin amiri sıfatıyla Bakanlık makamınca uyarma cezası ve-
rilmesinde ve davacının itirazı üzerine, konunun Merkez Disiplin Kuru-
lunca incelenerek karara bağlanmasında mevzuata aykırılık bulunmamak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, karar verildi.
(MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:93)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA