kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1997 3928 1995 3680 11/12/1997
 
BİR MEMUR HAKKINDA TAKDİR EDİLEN DİSİPLİN CEZASI İLE, İLGİLİNİN EYLEMİ
ARASINDA ADİL BİR DENGE BULUNMASININ DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELE-
RİNDEN OLDUĞU HK.<
... İlçesi ... Meslek Lisesi öğretmeni olan davacının özürsüz ve ke-
sintisiz 4,5 gün göreve gelmediğinden bahisle, 657 sayılı Yasanın D-b
maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile
cezalandırılmasına ilişkin davalı idarenin ... gün ve ... sayılı işle-
minin iptali istemiyle açılan davayı; 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 125/D-b maddesinde, özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göre-
ve gelmemenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren
fiil ve haller arasında sayıldığı, dosyanın incelenmesinden, davacının
hasta olan eşini tedavi ettirmek için ... günü sevk kağıdı aldığı,
... günü Ordu Devlet Hastanesinde giriş kaydı yaptırdığı, muayenenin
... günü tamamlandığı anlaşılmakta olup, ilgilinin sevk günü ile te-
davi tarihi arasında geçen sürede göreve devam etmeme nedenlerini ye-
terli delillerle açıklayamadığı anlaşıldığından, fiiline uygun olarak
verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; ula-
şım güçlüğü nedeniyle ... günü öğleden sonra hastaneye ulaşabildiği,
araya Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatili girmesi nedeniyle ...
günü tedaviye başlanıldığı ve 4.11.1993 günü tamamlanabildiği öne sü-
rülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uya-
rınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, davacının özürsüz ve kesintisiz olarak 4,5 gün gö-
reve gelmediğinden bahisle 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdu-
rulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.
Bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile, ilgilinin
eylemi arasında adil bir denge bulunması ilkesi disiplin hukukunun te-
mel ilkelerindendir. Bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgili-
nin suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin
meydana gelmesine etkisi gibi hususların gözönünde bulundurulması ge-
rekmektedir.
Olayda, davacının görev yerinden farklı bir yerde ikamet eden
eşini tedavi ettirmek için ... günü hasta sevk kağıdı aldığı, ulaşım
zorluğu nedeniyle ... günü ... Devlet Hastanesine ulaştığı, araya Cum-
huriyet Bayramı ve hafta sonu tatili girmesi nedeniyle tedaviye ancak
1.11.1993 günü başlanabildiği, her ne kadar bu hususu yeterli delil-
lerle ortaya koyamıyor ise de, neticede eşine hasta teşhisi konulduğu,
tedavinin gecikmesi ve davacının göreve devamsızlığında, araya giren
resmi tatilin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, idare mahkemesince dava konusu işlemin, verilen ce-
za ile eylem arasında adil bir denge bulunmadığı gerekçesiyle iptal e-
dilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen temyize konu kararda
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Trabzon İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA