kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 5050 1993 2831 24/11/1993
 
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 26.MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN TRAMPA
SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTE
MİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HK.<
Dava, 2942 sayılı Yasanın 26.maddesi gereğince yapılan trampa sözleşme
sinin koşulların tahakkuk etmemesi nedeniyle iptaline ilişkin belediye
encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava
konusu encümen kararı idarenin özel hukuk alanında akdetmiş olduğu bir
sözleşmenin iptalini içerdiğinden davanın görüm ve çözüm yerinin adli
yargı olduğu gerekçesiyle dava 2577 sayılı Yasasının 15/1-b maddesi
uyarınca görev yönünden reddedilmiş, bu kararın görev yönünden redde
ilişkin kısmı davacı, yargılama giderleri ile ilgili sonuç fıkrası ise
davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın yukarıda özetlenen
gerekçeyle görev yönünden reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında
2577 sayılı yasanın 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenle-
rinden hiçbirisi bulunmamaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; davalı idare vekilince süresinde verilen sa-
vunma dilekçesinde vekalet ücreti istenilmesine karşın, İdare Mahkeme-
since bu yönde bir karar verilmediği anlaşılmaktadır.
Anılan bu durum karşısında; Ankara 3.İdare Mahkemesinin 21.5.1993 gün-
lü, 1993/766 sayılı kararına davalı İdare avukatı için takdir olunan
vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine fıkra-
sının eklenmesine ve temyiz olunan kararın bu şekilde düzeltilerek
onanmasına karar verildi.

BŞ/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA