kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 1383 1991 3217 31/03/1992
 
PARSEL ÜZERİNDE ESKİDEN YAPILMIŞ GECEKONDU TEMELİNİN BULUNDUĞU ANLAŞIL
DIĞINDAN, MÜDAHİL KİŞİYE AİT BU GECEKONDU NEDENİYLE VERİLEN TAPU TAH-
SİS BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA MÜDAHİLİN FERAGAT ETMESİ
ALEYHİNE SONUÇ YARATAMIYACAĞI İÇİN İDARE MAHKEMESİNİN BU HUSUSU GÖZET-
MEKSİZİN YERİN MÜDAHİL ADINA TAHSİSİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR
VERMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın, gecekondusu imar planında su deposu alanında kaldığı
için 3290 sayılı Yasanın 6/b maddesine göre korunamayan davacı adına
tahsisine ilişkin işlemin iptali ile anılan taşınmazın Ümmü Gülsüm Çı-
narla tahsis edilmek üzere tapuda davalı idare adına tescil edilmesi
yolunda verilen belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış,
İdare Mahkemesince dava dosyasının incelenmesinden davalı idarece 1988
yılı Mart ayında düzenlenen raporda Ümmü Gülsüm Çınar'ın 12 sayılı par
selde temeli bulunduğunu öne sürerek 2981 sayılı Yasa uyarınca başvuru
da bulunduğu, ancak anılan parselde taşla çevrili kısmın temel niteli-
ği taşımadığının belirtildiği, aynı idarece düzenlenen 15.5.1989 günlü
tutanakta ise 12 sayılı parselde gecekondu temeli bulunduğunun belir-
tildiği, ancak bu tutanağın teknik elemanlarca değil, iki encümen üye-
si tarafından düzenlenmiş olması nedeniyle kabul edilemiyeceği, Ümmü
Gülsüm Çınar'ın davacı adına düzenlenen tapu tahsis belgesinin iptali
istemiyle açtığı davadan feragat ettiğinin anlaşıldığı, belirtilen du-
rum karşısında adı geçen kişinin 12 sayılı parsel üzerinde 3290 sayılı
yasa kapsamında korunması gerekli hakkının bulunmadığı sonucuna varıl-
dığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare
ve aynı idare yanında davaya katılanın vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Ümmü Gülsüm Çınar'ın 1984 yılında
2981 sayılı yasa kuralları uyarınca başvuruda bulunduğunun anlaşılma-
sı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı yazısında
1982 çekim tarihli hava fotoğraflarında 8-15/11 pafta, 1035 ada, 12
parsel sayılı yerde küçük bir işgalin mevcut olduğu; Asliye Hukuk Mah-
kemesinde dosyası nedeniyle mahallinde yapılan keşif ve bilirlkişi in-
celemesi sonucunda düzenlenen raporda 12 sayılı parsel üzerinde
7.10x3.90 m.ebadında 10-11 yıllık gecekondu temeli bulunduğu hususları
nın belirtilmesi ve Ümmü Gülsüm Çınar'ın davacı adına düzenlenmiş olan
tapu tahsis belgesinin iptali istemiyle açtığı davadan feragat etmesi-
nin aleyhine sonuç yaratacağı şeklinde düşünülemiyeceği nedeniyle İda-
re Mahkemesince belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden bir karar
verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 30.5.
1992 günlü, 1991/1373 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA