kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 1006 1989 1030 16/05/1990
 
SİCİL İPTALİ İSTEMİYLE AÇILMIŞ OLUPDA HALEN GÖRÜLMEKTE BULUNAN DAVALA-
RIN, YETKİ BAKIMINDAN, 3622 SAYILI YASA İLE 2577 SAYILI YASAYA EKLENEN
GEÇİCİ MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, davacının olumsuz olarak düzenlenen 1988 yılı sicilinin iptali
istemiyle açılmış olup, İdare Mahkemesi, temyize konu kararıyla, da-
vacının Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde çalışmakta iken düzenlenen
1988 yılına ait sicilinin iptali istemiyle açtığı davanın konusunu
oluşturan işlemi tesis eden sicil amirinin Kahramanmaraş ilinde olması
karşısında dava konusu uyuşmazlığın 2577 sayılı Kanunun 32/1 maddesi
uyarınca İdare Mahkemesinin yetki alanına girdiği gerekçesiyle davayı
yetki yönünden reddederek anılan kanunun 15.maddesinin 1/a bendi uya-
rınca dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesini hükme bağlamıştır.
Davacı, halen Ankara'da görevli olduğunu, sicil amirinin bir makam ve-
ya idare olmadığını, bu amirin bağlı olduğu makamın Bakanlık olduğunu
ve Ankara'da bulunduğunu, davanın yetki yönünden reddinde hukuki isa-
bet bulunmadığını ileri sürmekte ve anılan kararın temyizen incelene-
rek bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı Kanunun 3622 sayılı Kanunun 12.maddesiyle değişen 33.mad-
desinin 3.fıkrasında, "Kamu görevlilerinin, görevle ilişkisinin kesil-
mesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, si-
sil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ile ilgili davalarda
yetkili mahkeme ilgilinin bulunduğu yer idare mahkemesidir" hükmü yer
almış; Kanunun geçici maddesinin (b) bendinde ise 2577 sayılı Kanunun
33 ve 35.maddelerinde değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği
tarihten önce bu maddelere göre açılmış olan davaların aynı mahkemece
sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Doktor olan davacının Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde görevli iken
olumsuz olarak düzenlenen 1988 yılı sicilinin iptali istemiyle bu da-
vayı açtığı ve davacının davanın açıldığı tarihte Ankara'da görevli
bulunduğu dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
3622 sayılı Kanunun 12.maddesiyle 2577 sayılı Yasanın 33.maddesinde
yapılan değişiklikle olumsuz sicile karşı açılan davaların görüm ve
çözümünde yetkili mahkemenin ilgilinin bulunduğu yer İdare Mahkemesi
olduğu hükme bağlandığından halen Ankara'da görevli olan davacının
1988 yılı sicilinin iptali istemiyle açtığı davanın Ankara İdare Mah-
kemesinde görülüp çözümlenmesi gerektiği açık olup; mahkemece verilen
yetkisizlik kararı davacı tarafından temyiz edildiğinden yetki konusu-
nun geçici madde kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamakta-
dır.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahke-
mesince verilen kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sa-
yılı Kanunla değişik 3.fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen husus-
lar dikkate alınarak esastan bir karar verilmek üzere dosyanın İdare
Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA