kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1997 2389 1995 1788 30/10/1997
 
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ GEREĞİNCE, İDARENİN KAMU HİZMETİNİN SÜREKLİ, ET-
KİLİ VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ AÇISINDAN HİZMET ŞARTLARI-
NI GÖZETEREK, TAKDİRİNİ KULLANMAK SURETİYLE BOŞ BULUNAN BİR KADROYA A-
TAMA YAPABİLECEĞİ AÇIK OLUP, KADROYU RE'SEN EMEKLİLİK İŞLEMİ SEBEBİYLE
BOŞALTAN KİŞİNİN, BU İŞLEME KARŞI AÇTIĞI DAVA NEDEN GÖSTERİLEREK BOŞA-
LAN KADROYA ATAMA YAPILMAMASI KONUSUNDA İDARENİN YARGI KARARIYLA ZOR-
LANAMAYACAĞI HK.<
İzmir Tekel İçki Fabrikası Teknik İşletme Şefi iken re'sen e-
mekliye sevkedilen davacı, re'sen emeklilik işleminin iptali istemiyle
dava açtığından bahisle kendisinden boşalan kadroya yapılan 17.11.1993
günlü atama işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.
İzmir 3. İdare Mahkemesinin 17.11.1994 günlü, 1994/1070 sayılı
kararıyla; davacının re'sen emeklilik işleminin iptali istemiyle açtı-
ğı davanın İzmir 2. İdare Mahkemesinin 27.10.1994 günlü, 1994/928 sa-
yılı kararıyla iptalle sonuçlandığı anlaşıldığından ve İzmir Tekel İç-
ki Fabrikası Teknik İşletme Şefi olan davacının bu göreve geri dönmesi
gerekeceğinden davacıdan boşalan teknik şef kadrosuna 17.11.1993 tari-
hinde yapılan atamanın da iptali gerektiği gerekçesiyle teknik şef
kadrosuna Recai Öztaş isimli kişinin atanmasına ilişkin işlem iptal e-
dilmiştir.
Davalı idare; dava tarihi esas alındığında davacının ileride
elde edebileceği bir hakkın varlığına dayanarak dava açmasının olanak-
sız olduğunu, davacının iptal edilen bir işleme dayanarak geri dönmesi
durumunda statüsü içerisindeki kazanımlarına eşdeğer bir kadroda gö-
revlendirilmesi olanağı bulunduğunu, boşalan kadroya yapılan atamanın
kadroyu boşaltan görevlinin açtığı dava sonucunda verilecek karara ka-
dar boş tutulmasını istemenin yasal hiçbir dayanağı olamayacağını, boş
kadroya yapılan atama işleminin davacıya zarar verdiğinden veya menfa-
atini ihlal ettiğinden sözedilemeyeceğini öne sürmekte ve İdare Mahke-
mesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Davacının re'sen emeklilik işleminin iptali istemiyle dava aç-
mış olması karşısında, yerine yapılan atama işleminin de iptalini is-
temekte menfaati bulunduğundan davalı idarenin usule ilişkin itirazla-
rı yerinde görülmemiştir.
İptal kararlarının iptal edilen işlemin tesisinden önceki huku-
ki durumun devamını sağlayan özelliği nedeniyle re'sen emeklilik işle-
miyle ilgili olarak İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen iptal kararı
üzerine, emekli statüsüne girerek memuriyeti sona eren davacının yeni-
den memurluk statüsüne ve kural olarak aynı göreve döndürülmesi gerek-
mekte ise de; idarenin hizmetin gerektirdiği durumlarda, emekliye sevk
edilen ve açtığı dava üzerine bu işlemin iptalini sağlayan kişiyi me-
muriyet statüsüne almakla birlikte farklı bir göreve ataması da müm-
kündür.
Zira, idari istikrar ilkesi gereğince, idarenin kamu hizmetinin
sürekli, etkili ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi açısından hiz-
met şartlarını gözeterek takdirini kullanmak suretiyle boş bulunan bir
kadroya atama yapabileceği açık olup, kadroyu re'sen emeklilik işlemi
sebebiyle boşaltan kişinin, bu işleme karşı açtığı dava neden gösteri-
lerek boşalan kadroya atama yapılmaması konusunda idarenin yargı kara-
rıyla zorlanamayacağı kuşkusuzdur.
İdare Mahkemesince, davacının re'sen emekliye sevk edilmesine
dair işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararı gerekçe alınarak,
davacıdan boşalan kadroya yapılan atama işleminin iptaline karar ve-
rilmiş olup, iptal kararlarının, iptal edilen idari işlemi, tesis e-
dildiği tarihten geçerli olmak üzere ortadan kaldırdığı tartışmasız i-
se de; bu hukuksal durumun ancak iptal kararının taraflara tebliğ e-
dildiği tarihten itibaren sonuç doğuracağı açıktır. Aksi görüşün kabu-
lü halinde idari işlemin tesis edildiği tarihle bu işleme karşı yürüt-
menin durdurulması ya da iptal kararı verilerek bu kararın idareye
tebliğ edildiği tarih arasındaki dönemde fiili bir boşluk oluşacaktır
ki bu durumu kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi ve kamu yararı ile
bağdaştırma olanağı bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin tesis edildiği 17.11.1993 tarihinde, dava-
cının re'sen emekliye sevkedilmesine dair işlemle ilgili olarak veril-
miş bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmayıp, bu hu-
susta açılan davada İzmir 2. İdare Mahkemesince 13.1.1994 tarihinde
yürütmenin durdurulmasına, 27.10.1994 tarihinde de re'sen emeklilik
işleminin iptaline karar verilmiş olması karşısında; bütün işlem ve
eylemlerinin ortak hedefi kamu yararını ve hizmetin etkin, verimli ve
sürekli yürütülmesini sağlamak olan idarece, tesis edildiği tarih i-
tibariyle münhal bulunan kadroya yapılan dava konusu atama işleminde
hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Ancak belirtmek gerekir ki, davacının, re'sen emekliye sevk e-
dilmesine ilişkin işlemle ilgili olarak verilen yürütmenin durdurulma-
sı veya iptal kararının tebliğinden sonra yargı kararının uygulanması-
nı istemesi, bu isteğinin reddedilmesi halinde uyuşmazlığı yargı önüne
götürmesi durumunda bu yönde yargısal denetimin yapılacağı kuşkusuz-
dur.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüy-
le, İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 17.11.1994 günlü, 1994/1070
sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. madde-
sinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Ka-
nun ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar
da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen
Mahkemeye gönderilmesine, karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:95) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA