kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 3801 1997 4349 21/10/1998
 
ADİ ORTAKLIĞA AİT ARAÇLA İLGİLİ GİDERLERDEN DOLAYI ÖDENEN KATMA DEĞER
VERGİSİ ORTAĞIN ŞAHSİ İŞİNDEN DOLAYI VERDİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ BE-
YANNAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAĞI HK.<
Adi ortaklığa ait araçla ilgili giderlerden dolayı ödenen katma değer
vergisini yükümlünün şahsi işiyle ilgili katma değer vergisi beyanna-
mesinde indirim konusu yaptığının tesbit edilmesi üzerine düzenlenen
inceleme raporuna dayanılarak yükümlü adına 1991/Mayıs-Aralık dönemle-
ri için tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık cezası-
nın kaldırılması istemiyle açılan davayı; katma değer vergisi beyanna-
mesinin verilmemesi nedeniyle davacı adına yapılan tarhiyata karşı
Mahkemelerinde açılan dava dosyasının incelenmesinden, ... plaka numa-
ralı araçtan dolayı adi ortaklık adınna gelir vergisi beyannamesinin
... adı altında verildiği, katma değer vergisi beyannamelerinin ise
... ve ... plakalı araçlara ait olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle ...
plaka numaralı aracın giderlerinden dolayı ödenen katma değer vergile-
rinin şahsi mükellefiyete ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinde
indirim konusu yapılması gerektiği, Gelir Vergisi Kanununa göre indi-
rimi kabul edilmeyen bir gider de sözkonusu olmadığından, yapılan tar-
hiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı
terkin eden ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının;
adi ortaklığa ait katma değer vergisi ile şahsi işe ait katma değer
vergisinin ayrı vergi numaralarında takip edilerek katma değer vergi-
lerinin ayrı ayrı indirim konusu yapılması gerektiği ileri sürülerek
bozulması istenilmektedir.
İstem, adi ortaklığa ait araçla ilgili giderlerden dolayı öde-
nen katma değer vergisini şahsi işiyle ilgili katma değer vergisi be-
yannamesinde indirim konusu yapan yükümlü adına 1991/Mayıs-Aralık dö-
nemleri için tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık
cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bu-
lunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlünün ... ve ... plakalı araçlar
ile otobüs işletmeciliği yaptığı, ayrıca ............... ile birlikte
adi ortaklık şeklinde ... plakalı otobüsü 1/2 hisse itibariyle çalış-
tırdıkları ve adi ortaklığın ... Vergi Dairesinin ... vergi numarasın-
da kayıtlı olduğu, ihtilafın yükümlünün ortaklığa ait araçla ilgili
giderler nedeniyle ödenen katma değer vergisini şahsi işi için verdiği
katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapmasından kaynak-
landığı anlaşılmıştır.
Katma değer vergisi uygulamasında gelir vergisinden farklı ola-
rak tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına mükellefiyet tesis
ettirilmesi ve ortaklık adına katma değer vergisi beyannamesinin ve-
rilmesi, ayrıca ortakların şahsi faaliyetlerinin de bulunması halinde
ayrı bir mükellefiyet tesisi ve ortaklıktan ayrı olarak ferdi işletme
ile ilgili katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi gerekmekte-
dir.
Bu durumda ortaklığın ve yükümlünün şahsi faaliyeti ayrı hesap
numaralarında takip edileceğinden, ortaklık adına düzenlenecek katma
değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması gereken katma
değer vergisinin, yükümlünün şahsi işi nedeniyle verdiği katma değer
vergisi beyannamesinde indirim konusu yapması yasal olarak mümkün ol-
madığından, yapılan tarhiyat yerinde olup, aksi yönde verilen Vergi
Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Bu durumda olayın özelliği de göz önünde bulundurularak tarhi-
yatın kusur cezalı olarak onanması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mah-
kemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:100) (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA