kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 3360 1996 2492 08/10/1997
 
TRANSFORMATORLÖR VE TABLOLAR, HANGİ MAKİNANIN AKSAM VE PARÇASI OLSUN,
KENDİ POZİSYONLARINDA VERGİLENDİRİLECEĞİ HK.<
... Havalimanı Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescilli ... tarih ve ...
sayılı beyanname ile ... tarife ve istatistik pozisyonlarında çizici,
tarayıcı ve bunların aksam ve parçaları olarak beyan edilen eşyaların
ismen yer aldıkları pozisyonlarda vergilendirilmeleri gerektiğinden
bahisle yükümlü şirket adına yapılan ek tahakkuka vaki itirazın reddi-
ne dair işlemi; mahkemelerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu
düzenlenen raporda, söz konusu eşyaların bir bilgisayara bağlı olarak
çalışan plotter (çizici), scanner (tarayıcı) ve bir digitizer cihazı
ile bunların aksam ve parçaları olduğunun, bu eşyaların bir bilgisaya-
ra bağlı olmaksızın yalnız başlarına veya değişik amaçlarla kullanıla-
mayacaklarının, ithal konusu eşyalardan transformatör ve kablonun tek
başlarına düşünüldüğünde bu eşyalar için idarenin belirlediği pozisyo-
nun uygulanabileceğinin ancak, bunların da, çizim ve tarayıcı siste-
minde kullanılan elemanlar olduğu gözönüne alındığında, aksam ve parça
olarak değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtildiği anlaşılmakla ve
söz konusu rapor mahkemelerince de uygun bulunduğundan ek tahakkukta
isabet görülmediği gerekçesiyle iptal eden İstanbul 5. Vergi Mahkeme-
sinin ... gün ve 1996/767 sayılı kararının; beyanname ve eşyanın Türk-
çe Kataloğu üzerinde yapılan incelemeye dayalı ek tahakkukun yasal ol-
duğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 4'üncü maddesinde, gümrük vergisi-
nin aynı kanunun 3'üncü maddesi gereğince ödeme mükellefiyetinin baş-
ladığı tarihte eşyanın bulunduğu hal ve mahiyetine göre o tarihte yü-
rürlükte bulunan gümrük giriş tarife cetvelindeki nispet, had ve esas-
lara göre hesaplanacağı belirtilmiştir.
İthal edilen eşyalar için hangi vergi oranlarının uygulanacağı,
söz konusu eşyaların dahil bulunduğu tarife ve istatistik pozisyonunun
belirlenmesine bağlıdır. Bu belirleme ise, Gümrük Giriş Tarife İzahna-
mesindeki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle yapılmalıdır. Eşyanın
nitelikleri itibarıyla hangi pozisyonda yer alacağı, hakim tarafından,
teknik bilgi eksikliği nedeniyle belirlenemez ise, bu durumda, bilir-
kişilik müessesesine başvurulmalıdır. Bilirkişinin, uyuşmazlık hakkın-
da hukuki yorum yapması söz konusu olamayacağından, bilirkişilik mües-
sesesine sadece, eşyanın teknik özelliklerinin açıklanması amacıyla
gidilmeli ve bilirkişiden, teknik bilgi eksikliğinin giderilmesini
sağlayacak derecede geniş ve doyurucu bir rapor hazırlaması istenilme-
lidir. Düzenlenecek rapor, bilgi ihtiyacını karşılamaya yetmediği tak-
dirde ise, mahkemece gerekirse ikinci bir bilirkişi incelemesi yaptı-
rılmalı, sonuçta, yapılan açıklama, belirleme ve nitelemelerin, eşya-
nın teknik özelliklerini yeterince ortaya koyduğu kanaatini oluşturma-
sı durumunda, izahnamede yer alan hususlar da dikkate alınarak hukuki
uyuşmazlık mahkemece çözümlenmelidir.
Vergisi uyuşmazlık konusu eşyalar tek tek ele alınıp incelendi-
ğinde, "kablo" ve "transformatör" ticari isimli eşyaların 84.71 pozis-
yonunda plotter (çizici) aksamı olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır.
Zira, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XVI. bölümünün 2/a notunda, 84
ve 85'inci fasılların herhangi bir pozisyonuna giren aksam ve parçala-
rın (84.85 ve 85.48 pozisyonları hariç) hangi makinaya ait olursa ol-
sun kendi pozisyonlarında sınıflandırılacakları, İzahnamenin XVI. bö-
lümün umumi izahat kısmında, "transformatörlerin" daha büyük bir maki-
nanın aksamı olarak kullanılmak maksadıyla imal edilmiş bulunsa dahi
kendi pozisyonlarında (85.01) yer alacakları; 84.73 pozisyonunda yer
alan aksam ve parçalara ilişkin açıklamasında da, elektrik için izole
edilmiş tel ve kabloların 84.73 pozisyonu haricinde kaldığı belirtil-
miştir. Bu sebeple, söz konusu eşyalara ilişkin olarak, izahnamedeki
belirlemeler de dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi
gerekmektedir.
"Kablo" ve "transformatör" dışında kalan eşyalara ilişkin ola-
rak temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ise, mahkeme kararının
bu eşyalara yönelik kısmının bozulmasını sağlayacak durumda görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüne, mahkeme
kararının, "kablo", ve "transformatör", isimli eşyalar nedeniyle yapı-
lan ek tahakkukların terkinine ilişkin kısmının bozulmasına, temyiz
dilekçesinde ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın diğer eşyalara
ilişkin kısmının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, anı-
lan eşyalara yönelik temyiz isteminin reddine, kararın bu kısmının o-
nanmasına, karar verildi. (DAN-DER; SAYI:95) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA