kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1989 1011 1988 460 11/12/1989
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİSİP
LİN YÖNETMELİĞİNİN 5.MADDESİNE GÖRE OKULDAN SÜREKLİ UZAKLAŞTIRMA CEZA-
SI İLE CEZALANDIRILAN ÖĞRENCİNİN ARTIK YURT İÇİNDE HİÇBİR EĞİTİM KURU-
LUŞUNA DEVAM OLANAĞI KALMAYACAĞI İÇİN YÖNETMELİĞİN BU MADDESİNDEKİ Dİ-
SİPLİN CEZASI, ANAYASA VE MİLLİ EĞİTİM TEMEL YASASINA AYKIRI OLDUĞU İ-
ÇİN UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Davacıya uygulanan, Milli Eıitim Bakanlığına Bağlı Ortaokul ile Orta
Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin 5.maddesinde Okuldan Sürekli
Uzaklaştırma başlıklı "E" bendi bu ceza ile cezalandırılan Öğrencinin
hiçbir okula devam edemiyeceğini kurala bağladığı görülmektedir.
Bu kural karşısında bu bendde sayılan eylemlerle suçlanarak ceza alan
öğrencilerin bağlı oldukları okuldan sürekli olarak uzaklaştırılmakla
kalmayıp, artık yurt içinde hiçbir okula devam olanağı bulamıyacağı,
başka bir anlatımla eğitim olanağının elinden alındığı açıktır.
Anayasanın 42.maddesinde, hiç kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yok
sun bırakılamayacağını temel kurala bağlamıştır. 1739 sayılı Milli Eği
tim Temel Yasası da 7.maddesinde eğitimi bir hak olarak tanımlamış o-
lup, takip eden maddede de eğitimde herkese fırsat ve olanak eşitliği
sağlanacağının ilkece kabul edildiği görülmektedir.
Bütün bu yasa kuralları çerçevesinde davacı hakkında uygulanan disip-
lin yönetmeliğindeki ceza kuralının sonuçta Anayasa ve ilgili yasa ku-
rallarına ve hak ve adalet ilkelerine ters düştüğü bu kurallarla geti-
rilen ve kişilere tanınan temel hakların işlerliğine engel teşkil etti
ği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle İdare Mahkemesi iptal kararı yukarıdaki gerekçe ile sonuç
olarak yerinde bulunduğundan temyiz isteminin reddine karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA