kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 889 1992 1572 08/03/1993
 
HİSSELERLE OLUŞTURULMASI GEREKEN KAMU ALANLARININ DÜZENLEME ORTAKLIK
PAYI HESABINA DAHİL EDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacının maliki olduğu taşınmazı da içeren bölgede 3194 sayılı
yasanın 18.maddesi uyarınca yapılan düzenlemenin iptali istemiyle açıl
mış, İdare Mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi ince-
lemesi sonucunda düzenlenen raporda, düzenleme ortaklık payının %35'
den fazla alındığı, 4244 m2'lik taşınmazdan 1483,46 m2 düzenleme ortak
lık payı alınması gerekirken uygulamada 1634,04 m2 kesilerek bu oranın
aşıldığı belirtildiğinden, dava konusu düzenleme işleminde mevzuata
uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
verilmiş ve bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinin 2.fıkrasında, belediyeler ve-
ya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı
sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın düzenleme do-
layısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortak-
lık payı" olarak düşülebileceği, ancak bu maddeye göre alınacak düzen-
leme ortaklık paylarının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların
düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemeyeceği kura
la bağlanmış, bu maddenin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12.madde-
sinde de, düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye,
hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alan-
ların parsellerinin, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında
pay verilmek suretiyle hisselendirileceği belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen iki maddenin birlikte incelenmesinden, düzenlemeye
giren taşınmazlardan %35 oranında düzenleme ortaklık payı alınması ya-
nında parselin yüzölçümü ile orantılı olarak kamu tesislerine katılma
payı olarak hisselendirilmesinin mümkün olduğu ancak bunların kullanım
yerlerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda da davacının düzenlemeye giren 4244 m2.lik ta
şınmazından %35 oranında düzenleme ortaklık payına karşılık 1483.43 m2
alındığı, bunun dışında yukarıda belirtilen 12.madde uygulanmak sure-
tiyle 90 m2.sinin ilkokul alanından ve 60 m2.sinin de açık pazar yerin
den hisselendirildiği, kalan 2609 m2. hissesine karşılık da iki adet
müstakil imar parseli verildiği anlaşılmış olup davacıdan %35 oranının
üzerinde düzenleme ortaklık payı alınmadığı, %35'in üstünde kalan kıs-
mın kamu hizmetlerine tahsis edilen hisse olduğu açık olup,İdare Mahke
mesince bu husus gözönünde bulundurulmaksızın %35 üzerinde düzenleme
ortaklık payı alındığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesin-
de isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İstanbul 3.idare Mahkemesinin 24.10.
1991 günlü, 1991/1571 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.


BŞ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA