kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 2984 1988 1563 13/12/1988
 
MÜFETTİŞ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN 22.8.1980 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIN
LANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN TAYİN VE NAKİL YÖ-
NETMELİĞİNDE YENİDEN SAPTANAN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA İLE İL
GİLİ KOŞULLARA DURUMU UYMAYAN DAVACININ GÖREVDEN ALINMASI KONUSUNDA
İDARENİN "BAĞLI YETKİ" İÇİNDE OLDUĞU VE BÖYLE BİR UYGULAMANIN "KESİN
HÜKMÜN" İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, davacının ilköğretim müfettişliğlinden alınarak ortaokul rehber
öğretmenliğine naklen atanmasına ilişkin davalı idare işleminin iptali
ve manevi tazminata hükmedilmesi isteğiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesinin kararıyla, davacının Manisa ilinde İlköğretim müfet
tişi bulunduğu sıradaki fiilleri nedeniyle 21.1.1981 günlü bakan onayı
ile kısa süreli durdurma, 20.1.1981 günlü onayla oniki ay uzun süreli
durdurma cezası ile cezalandırıldığı, bu gelişmeler sırasında Manisa'
dan Kırşehir'e atanan davacının, almış olduğu cezalar nedeniyle müfet-
tişlik görevinden alınarak başka bir göreve atanmasının 1.6.1983 günlü
işlemle gerçekleştiği, bu işleme karşı açılan davada İdare Mahkemesin-
ce ilgilinin İlköğretim Müfettişlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliğinin
yürürlüğe girmesinden önce müfettişliğe girdiği gerekçesiyle iptal ka-
rarı verildiği, kararın uygulanarak davacının yeniden müfettişlik göre
vine atandığı, ancak kısa bir süre sonra, davacının almış olduğu ceza
lar gerekçe gösterilerek yeniden öğretmenliğe atandığı bu işlemin dava
nın konusunu oluşturduğu, yukarıda sözü edilen yönetmeliğin 9.maddesi
uyarınca "maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış
olmak" şartını halen görevde bulunan müfettişlerde de aramanın teftiş
hizmetinin özelliği gereği olduğu, Danıştay 5.Dairesi kararlarının da
bu yolda olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, aynı konu ve sebebe dayalı aynı taraflar için verilen kesin hü
küm mevcut olduğunu, daha önce İdare Mahkemesinin kararı ile iptal ka-
rarı verilmesinden sonra aynı nedenlerle işlem tesis edilemiyeceğini,
disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiğini öne sürmekte ve
Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
22.8.1980 günlü ve 17083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlköğretim
Müfettişlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliğinin Tayin şartları başlıklı
9.maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında "son beş yıllık öğretmenli
ği veya memuriyeti esnasında" "maaş kesimi" cezasından daha ağır bir
disiplin cezası almamış olmak" ilköğretim müfettişliğine atanma koşul-
larından biri olarak sayılmıştır. Hernekadar davacının ilk öğretim mü-
fettişliğine atandığı tarihte bu koşul atama nitelikleri arasında sa-
yılmış ise de, ilköğretim müfettişlikleri hakkında düzenleyici ve ge-
nel nitelikte hükümler getiren yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren ilköğretim müfettişi olan davacı hakkında da uygulana-
cağı ve nitelik kaybını gerektiren bir disiplin cezası alması halinde
kendisinin artık bu statüde kalamayacağı açıktır.
Davacı 22.1.1981 ve 20.1.1981 tarihlerinde kısa süreli durdurma ve 12
ay uzun süreli durdurma cezaları ile tecziye edildiğine göre, 22.5.
1980 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik hükümleri karşısında,
ilköğretim müfettişliğine atanabilmek için öngörülen niteliği kaybet-
miş durumdadır. Burada, belirtilen cezaların davacıya yeni yönetmeli-
ğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olması gibi özel bir du-
rum ve buna göre davacı yönünden korunması gereken bir hak da söz konu
su değildir.
Varılan bu sonuç karşısında davacının, "kesin hüküm" itirazının ince-
lenmesi gerekmektedir.
Yukarda da açıklandığı gibi, davacının müfettişlik görevine atanmasın-
dan ve ilgili yönetmeliğin yayınlanmasından sonra atanma niteliğini
kaybetmesi, adı geçenin bu görevde kalmasına kesin bir hukuki engel
teşkil etmekte ve idarenin bu noktada ilgiliyi ilköğretim müfettişli-
ğinden alıp almama hususunda takdir yetkisi bulunmamaktadır. Başka bir
anlatımla, yukarıda açıklanan hukuki durum karşısında, bağlı yetki i-
çinde olan idarenin davacıyı müfettişlik görevinden almaktan başka bir
seçeneği yoktur.
Davalı İdare, İdare Mahkemesince, adı geçen hakkında verilen 24.9.1984
günlü iptal kararını uygulayarak 29.12.1984 tarihinde yeniden ilköğre-
tim müfettişliğine atamış ve temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olan yargı
kararının hukuki sonuçlarının uygulanmasını sağlamıştır. Ancak, belir-
tildiği gibi, davacının niteliğini kaybetmiş bir ilköğretim müfettişi
durumunda olması nedeniyle aynı görevi sürdürmesinin hukuken imkansız
bulunması karşısında idarenin mahkeme kararını uyguladıktan sonra, bağ
lı yetki kuralları içinde ve bu durumu doğrulayan Danıştay'ın istikrar
kazanmış içtihadını da gözönünde bulundurarak yeni bir işlem tesis et-
mesi iptal davası yoluyla varılmak istenen "hukuk düzenini sağlama"
amacına uygun olduğu gibi, açıklanan gerekçelerine binaen bu sonucun
kesin hükmü ihlal ettiğini kabul etmek de mümkün değildir.
Davacının almış olduğu disiplin cezalarının 3249 sayılı kanun kapsamı-
na girerek af olunduğu yolundaki iddiası ise, dava konusu işlemin
25.5.1985 tarihinde tesis edilmesi, atfa ilişkin yasanın ise, bu tarih
ten sonra 25.12.1985 tarihinde çıkmış olması karşısında hukuken geçer-
li değildir.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteğinin reddi ile İdare Mahke-
mesi kararının yukarıda belirtilen gerekçelerde eklenmek suretiyle
onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:74-75)


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA