kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1977 42 1977 47 27/01/1977
 
MEMUR İKEN İŞLEDİĞİ DİSİPLİN SUÇUNDAN ÖTÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMAYA BAŞ-
VURULMUŞ, ANCAK BU SORUŞTURMA BİTMEDEN GÖREVDEN HERHANGİ BİR NEDENLE
AYRILMIŞ KİŞİ HAKKINDA DA SORUŞTURMANIN SÜRMESİ, GEREKEN KARARIN ALIN-
MASI VE BUNUN UYGULAMA OLANAĞI OLMASA BİLE SİCİL DOSYASINDA SAKLANMASI
GEREKECEĞİ HK. (*)<
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun-
ların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ö-
devleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zo-
runlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara du-
rumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek disiplin cezala-
rı ve bu cezalarla ilgili diğer hükümler 657 sayılı Kanunun 7.bölümün-
de yer alan 124-136.maddelerinde düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, yine 657 sayılı Kanunun 92 ve 93.maddeleriyle memur-
luktan çekilenlerin ve emeklilerin yeniden hizmete alınmalarına imkan
verilmiştir. Devlet Memurları Kanununda düzenlenen sicil müessesesi,
memuriyet statülerinin devamı süresince memurların ehliyet, liyakat,
başarı derecesi, ahlak, karakter ve seciye durumlarını belirten bütün
hukuki belgeleri ihtiva eder.
Bu durumda, bir memurun memuriyet statüsü devam ederken bir disiplin
suçu işlemesi halinde, bu suçla ilgili bütün belgelerin sicil dosya-
sında bulunması gereklidir. Zira suç, memur iken işlenmiştir, soruş-
turma sırasında herhangi bir nedenle o kişinin memuriyetten ayrılması,
suçu işlediği andaki illiyet rabıtasını ortadan kaldıramıyacağı gibi,
artık o kişinin memuriyet sıfatı kalmadığı gerekçesiyle, her suça iş-
lendiği andaki fiili ve hukuki duruma göre yürürlükte bulunan mevzuat
hükümleri çerçevesinde ceza verilmesi gerektiği yolundaki hukuk kura-
lının uygulanmasını da önliyemez.
Öte yandan, memuriyetten ayrılan kişinin; memur iken işlediği suçtan
dolayı, gerek savunmasının alınması, gerekse itiraz hakkını kullanma-
sı, hizmet gördüğü zamana ilişkin olduğundan, artık memuriyet sıfatı
kalmamıştır, şeklinde bir düşünceyle ortadan kaldırılamaz.
Verilen disiplin cezasının uygulanmasına gelince; cezanın niteliğine
göre uygulama olanağı var ise uygulanır, fiilen uygulama olanağı yok
ise karar, o kişinin sicil dosyasında muhafaza edilir. Kaldı ki; 657
sayılı Kanunun 92 ve 93.maddelerinden istifade ederek, yeniden memuri-
yete giren bir kişi hakkında böyle bir durum var ise, uygulamada o za-
man mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak; memur iken işlediği disiplin suçundan dolayı hakkında
soruşturmaya başvurulmuş, ancak bu soruşturma bitmeden görevden her-
hangi bir nedenle ayrılmış bir kişi hakkında da soruşturmanın devam
etmesi, gereken kararın alınması ve bunun uygulama olanağı olmasa bile
sicil dosyasında muhafaza edilmesi gerektiğine karar verildi.
Genel Kurul'dan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:28-29)
(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA