kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2062 1986 1989 22/10/1986
 
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN KAMU ALACAĞINI VADESİNDE ÖDEMEYEN BORÇ-
LUNUN MALLARINA KATİ HACİZ UYGULANAMAYACAĞI VE VERGİ BORCUNUN GEÇ
ÖDENMESİ SEBEBİYLE HESAPLANAN GECİKME ZAMMI İÇİN AYRICA ÖDEME EMRİ
DÜZENLENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; 1983 takvim yılına ait gelir vergisi borcunu geç ödeyen
yükümlü adına hesaplanan gecikme zammı için uygulanan haciz işleminin
iptali istemiyle açılan davayı, 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanununun 54, 55, 58 ve 62.maddelerini birlikte incelen
mesinden kamu alacağını vadesinde ödemeyen borçlulara öncelikle bir
ödeme emri tebliğ edileceği, böylece alacağın cebri icra yoluyla tah-
siline ödeme emrinin tebliği ile başlanacağı, haciz safhasının daha
sonra gelsiği, kati haciz için bir ödeme emrinin tebliğinin zorunlu
olduğu, ödeme emri tebliği edilmeden borçlunun mallarına kati haciz
uygulanamıyacağının anlaşıldığı, olayda ise sadece alacağın aslı için
ödeme emri düzenlendiği, gecikme zammı için ödeme emri düzenlenmeksi-
zin haciz uygulanmasında anılan Yasa hükümlerine uyarlık görülmediği
gerekçesiyle kabul ederek haciz işlemini iptal eden Vergi Mahkemesi
kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(MT/EK)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA