kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 2665 1996 4488 17/06/1998
 
DAVACIYA AİT TAŞINMAZDA TABİİ BİR AFET OLAN HEYELAN SONUCU OLUŞAN ZA-
RARIN 2918 SAYILI YASA İLE 5539 SAYILI YASA UYARINCA BU YAPIYA MESKUN
RUHSATI VERMEDİĞİ ANLAŞILAN DAVALI İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETTEN KAY-
NAKLANMADIĞI SONUCUNA ULAŞILDIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR
VERİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK OLMADIĞI HK.<
Davacı, toprak kayması sonucu uğradığını öne sürdüğü maddi zararın ya-
sal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davayı reddeden ... İ-
dare Mahkemesinin ... tarih ve 1995/1551 sayılı kararının temyizen in-
celenerek bozulmasını istemektedir.
Açılan bu davayı, uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın dava-
lı idarenin hizmet kusurundan doğmadığının anlaşıldığı, sosyal hasar,
kusursuz sorumluluk ilkeleri uyarıncada zararın tazmininin söz konusu
olamayacağı gerekçesiyle reddeden ... İdare Mahkemesi kararı, Daire-
mizce temyiz incelemesi sonucunda, zarar tabii bir afet olan heyelan
sonucu oluşmuş ise de taşımaz malda meydana gelen zarardan heyelan
riskinin yüksek olduğunu bilerek mesken izni veren davalı idarenin
kusurlu olup olmadığının belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş-
tur. Dairemizin bozma kararına uyan İdare Mahkemesince; 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesine göre, Karayollarında her
iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağ-
layacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene
istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işha-
nı, çarşı pazaryeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisleri, in-
şaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç ba-
kım, onarım ve satım yerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek
yapı ve tesisleri için o karayolunun yapım ve bakımından sorumlu kuru-
luştan izin alınmasının gerektiği, 5539 sayılı Karayolları Genel Mü-
dürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 4.maddesi ile, yol
ağları üzerindeki konaklama tesisleri ve akaryakıt satış istasyonu gi-
bi tesislerin yapılmasına dair ilgililerin taleplerini karşılamaya Ka-
rayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılındığı, ara kararlarına taraf-
larca verilen cevapların incelenmesinden; davacıya ait meskenin ...
yıllık olduğunun, karayoluna ... metre uzaklıkta bulunduğunun, davalı
idarece bu yapıya mesken ruhsatı verilmediğinin, karayoluna uzaklığı
nedeniyle trafik güvenliğini etkileyecek yapılardan olmadığının anla-
şıldığı, bu haliyle toprak kayması nedeniyle meydana gelen zararın da-
valı idarenin yürüttüğü kamu hizmetinden kaynaklanmadığı sonucuna ula-
şıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla anılan kararın temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1995/1551 sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA