kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1986 1318 1986 1318 26/11/1986
 
KISMİ STATÜDE GÖREV YAPANLARIN DURUMLARININ İKİ YILDA BİR İNCELEMEYİ
VE GÖREVE DEVAMLARINDA YARAR GÖRÜLENLERİN GÖREVLERİNİN ÜNİVERSİTE YÖ-
NETİM KURULUNUN GÖRÜŞÜ VE REKTÖRÜN KARARI İLE YENİLENEBİLECEĞİ, HİZME-
TİNE İHTİYAÇ KALMADIĞI ANLAŞILANLARIN İSE GÖREV SÜRESİNİN UZATILAMAYA-
CAĞI HK.<
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile yeniden incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin mevcudi-
yeti halinde mümkündür. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölü-
münde kısmi statüde kadrolu doçent olarak çalışan davacının, 5.12.1985
tarihinde görev süresinin uzatılmıyarak görevi ile ilişiğinin kesilme-
sine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, İdare Mahkemesi
kararıyla, davacının yükümlü olduğu haftalık ders saatinin 6 saat ol-
ması, bölümünde hizmetine ihtiyaç olmaması ve kadro sıkıntısı bulunma-
sı gibi geçersiz ve kabulü mümkün görülmiyen nedenlerle atanmasının
yapılmamasında yasaya uyarlık bulunmadığı nedenleriyle işlemin iptali-
ne karar vermiş olup, davalı idare davacının hizmetine ihtiyaç bulun-
maması, bölümde görevli öğretim üyelerinin dahi ders yükünün az olması
nedeniyleriyle davacının görev süresinin sonunda yeniden atanmıyarak
görevi ile ilişiğinin kesildiğini ileri sürerek sözü geçen kararın
temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
2547 sayılı kanununun 36.maddesinin a/2 nolu bendinde; Her defasında
iki yıl için atanan bu profesör ve doçentlerin haftada en az yirmi
saat Üniversitede bulunmak, eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmaları
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yü
kümlü oldukları; kısmi statüde görev yapanların durumlarının iki yılda
bir inceleneceği ve görevlerine devamlarında ihtiyaç olup olmadığına
karar verileceği; göreve devamlarında yarar görülenlerin görevlerinin
üniversite yönetim kurulunun görüşü ve rektörün kararı ile yenilenebi-
leceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının çalıştığı toprak bölümünde
haftada 6 saat haftalık ders yükünün bulunduğu, bölümde 12 öğretim üye
sinin bulunmasına karşılık bir çok öğretim üyesinin haftalık ders yü-
künün 3 ila 7 saat arasında bulunduğu, bu sayının düşük olduğu, bölüm-
de görevli bir öğretim üyesinin başka bir üniversiteye naklen gitmesi
nedeniyle bu öğretim üyesinin vereceği derslerin üniversite içinden
daimi kadrolu öğretim elemanları tarafından verilerek hizmetin yürütü-
leceği, Yükseköğretim kurulunun kararı uyarınca bölümdeki derslerin öğ
retim üyeleri arasında paylaştırıldığı ve bu durum karşısında davacı-
nın hizmetine ihtiyaç kalmaması nedeniyle görev süresinin uzatılmadığı
anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz istemi kabul edilerek İda-
re Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 1.fıkrası gereğince bozulmasına ve aynı maddenin 2.fıkrası
gereğince uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin olduğundan dava-
nın reddine karar verildi.(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA