kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1998 4740 1997 4721 21/10/1998
 
DAVACI ŞİRKETE AİT FABRİKANIN ÇIKARDIĞI ATIK MADDELERİN ÇEVRE KİRLİLİ-
ĞİNE NEDEN OLDUĞUNUN SAPTANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, HER NE KADAR DAVACI
ŞİRKET İLE BİR FİRMA ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME İLE ATIKLARIN FABRİKA
BANT ÇIKIŞINDAN ALINARAK TAŞINMASINA VE FİRMAYA AİT SAHADA STOKLANMA-
SINA KARAR VERİLMİŞ VE BU AŞAMADAN SONRA SORUMLULUĞUN TAŞIYICI FİRMAYA
AİT OLDUĞU BELİRTİLMİŞSE DE, ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNUN HERHANGİ BİR ŞE-
KİLDE DEVREDİLMESİ SÖZKONUSU OLAMAYACAĞI GİBİ ATIKLARIN BAŞKA BİR SA-
HADA STOKLANMASININ DA İLGİLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA-
CAĞI NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, davacı şirketin çevreyi kirlettiği nedeniyle 2872 sayılı
çevre kanunu uyarınca ... TL.para cezası verilmesine ilişkin ... gün-
lü, ... sayılı Valilik işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mah-
kemesince, dosyanın incelenmesinden, 2.6.1994 gününde davacı şirketin
atık stok sahasında yapılan denetimde çevre kirliliğine yol açtığının
saptanması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı,
sözkonusu atık maddelerin davacı şirket ile yapılan taşıma sözleşmesi
uyarınca Kayhanlar Tic. Nakliyat Taahhüt firması tarafından 6-7 yıldır
band ağzından alınarak taşındığı ve stoklamanın bu firmaca yapıldığı,
doğacak aksamalardan anılan firmanın sorumlu tutulacağının sözleşmede
beirlendiği, tesbit yapılan yerin anılan firmaya ait olduğu, bu yerde
daha önce var olan bir fabrikanın atıklarının da bulunduğunun öne sü-
rüldüğü, atıkların davacı şirkete ait olduğunu kesin olarak kanıtlar
bilgi ve belgede bulunmadığından, atık maddeleri kimin stokladığı so-
rumlusunun kim olduğu yolunda yeterli bir inceleme yapılmadığı ve bu
hususun açık ve kesin olarak ortaya konmadığı sonucuna ulaşıldığı ne-
deniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle
iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edilmiş-
tir.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun tanımlar başlıklı 2.maddesinde
"kirleten" teriminin, fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak
çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri ifade ettiği,
aynı Yasanın 8.maddesinde de, her türlü atık ve artığı, çevreye zarar
verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve
yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama ver-
menin,depolamanın, taşınmanın,uzaklaştırmanın ve benzeri faaliyetlerde
bulunmanın yasak olduğu; kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda il-
gililerin kirlenmeyi önlemekle, kirlenmenin meydana geldiği hallerde
kirletenin, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya
azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü oldukları hükme bağ-
lanmıştır.
Anılan Yasanın 12.maddesinin 2.fıkrasında, kuruluş ve işletme-
lerin faaliyetlerinin denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve çı-
kardıkları atık ve artıkların özellik ve miktarına ilişkin bilgileri
sürekli ve düzenli olarak belirlemek, bu hususları belgelemekle ve
bunları Çevre Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü oldukları hükmü
yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirkete ait fabrikanın çıkar-
dığı atık maddelerin döküldüğü stok sahasında yapılan denetimde, ted-
birlerin yetersiz olması nedeniyle atıkların deniz suyu ile teması so-
nucunda çevre kirliliğine neden olunduğunun saptanması üzerine dava
konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Davacı şirkete ait fabrikanın işletilmesi sonucu ortaya çıkan
atıkların çevreye zarar vermesinin önlenmesi amacıyla faaliyette bulu-
nan şirket tarafından her türlü önlemin alınması yasa gereğidir. Bu
yükümlülük sadece fabrika sahası ile sınırlı olmayıp atıkların başka
bir yerde stoklanması durumunda da bu maddelerin çevreyi kirletmesine
engel olunması ve bunun denetiminin yapılması gerekmektedir. Olayda
her ne kadar davacı şirket ile Kayhanlar Ticaret Nakliyat Taahhüt A.Ş.
arasındaki taşıma sözleşmesi ile fabrikaya ait atıkların fabrika bant
çıkışından alınarak taşınmasına ve anılan firmaya ait bir sahada stok-
lamasına karar verilmiş ve bu aşamadan sonra sorumluluğun taşıyıcı
firmaya ait olduğu belirtilmişse de, işletme sahibi olan davacı şirke-
tin bu atıklar nedeniyle kirliliği önleme sorumluluğunun herhangi bir
şekilde devredilmesi sözkonusu olamayacağı gibi bu atıkların başka bir
şirkete ait sahada stoklanması da ilgilinin yükümlülüklerini ortadan
kaldırmayacağı, kaldı ki anılan sahada stoklanan atık maddelerin de
davacı şirkete ait fabrikadan çıkan atıklar olduğu konusunda da bir
ihtilaf bulunmaması nedeniyle çevre kirliliğine sebep olduğu açık olan
davacı şirket hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülme-
miştir.
Bu durumda, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında isabet
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, ..... 2.İdare Mahkemesinin 4.11.1996 gün-
lü, 1996/780 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:99) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA